Lagmannsretten: Gebyret var ugyldig

Mikal Bjørnstad i Karl-Ove Bjørnstad AS er absolutt fornøyd med dommen i Frostating Lagmannsrett.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å ilegge Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS (KOBE) et overtredelsesgebyr på kr. 300.000for rivning av våningshuset og vognskjulet på Saksvik Øvre, uten at det ble søkt om tillatelse er kjent ugyldig av Lagmannsretten.

Begge byggene ble revet ned til tømmerkassen og KOBE har hele tiden hevdet at dette ble gjort for å verne bygningene og at tak, bordkledning og så videre, ikke var verneverdig.

Malvik kommune ga utbygger et gebyr på kr 400.000,- som KOBE anket til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Denne gjorde om Malvik kommunes vedtak og endret gebyret til kr 300.000,-

Nå har Frostating Lagmannsrett slått fast følgende domsslutning:

  1. Vedtak om overtredelsesgebyr truffet av fylkesmannen i Trøndelag 13. juli 2017 er ugyldig.
  2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Staten ved Kommunal og Moderniseringsdepartementet kr 95.822,- til Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS innen 2 – to – uker etter forkynnelsen av dommen. Partene bærer egne sakskostnader for tingretten.

Fornøyd

-Vi er absolutt fornøyd med dommen i Lagmannsretten, sier Mikal Bjørnstad i KOBE til Malviknytt.

-Vi vinner fram på det vesentligste. Fylkesmannen prøvde å snu bevisbyrden i saken, det har de ikke anledning til.

-Lagmannsretten konkluderer videre med at det å rive tak og kledning ikke utgjorde uopprettelig skade på selve tømmerkassene, akkurat som vi har hevdet, sier Mikal Bjørnstad.

-Da vi gikk til ankesak hadde vi tro på at vi fikk medhold i dette med feil rettsanvendelse og at det som ble utført av riving ikke førte til alvorlig og uopprettelig skade. Når dommen blir rettskraftig vil vi kreve gebyret tilbakebetalt fra Kommunen.

40 nye leiligheter og 7 rekkehus

Boligprosjektet på Saksvik Øvre er akkurat lagt ut for salg. Der planlegges det nå 40 nye leiligheter og sju rekkehus etablert rundt et tradisjonelt og idyllisk gårdstun.

-Historien er på en måte med videre inn i nye tider. Det tror vi blir veldig bra, sier Mikal.

-Responsen har vært bra og når byggingen starter vil det ta halvannet år før de nye leilighetene vil være innflytningsklare, sier han.

Slik ser utbyggeren for seg at det nye tunet på Saksvik Øvre blir (Illustrasjon)