Nå skal sykehjemmet rives

Det gamle sykehjemmet på Grønberg, som ble fraflyttet i 2015 skal nå rives.

Det samme skal også de kommunale boligeiendommene i tilknytning til eiendommen. Det gjelder bygningene som har adresse Hesttrøa 12, 14, 16, 18, 22, 24 og 26.

Malvik kommune ønsker nå tilbud på nedriving av bygningene på Grønberg i Hommelvik og har kunngjort en anbudskonkurranse på DOFFIN (Database for offentlige innkjøp).

Samlet bebygd areal er ca. 6 200 m2 .

Arbeidet skal utføres på en ansvarlig og miljømessig forsvarlig måte. Som grunnlag for tilbudet er det utarbeidet tre miljøsaneringsbeskrivelser i 2020.

Arbeidene skal omsøkes i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Søknader om tiltak er den utførende entreprenør sitt ansvar. Malvik kommune svarer for byggesaksgebyrene.

Entreprenøren skal sørge for at strøm, vann- og avløpsledninger er frakoblet på forskriftsmessig måte før rivningsarbeidet igangsettes.

Alle materialer skal deponeres ved lovlig mottak og dette skal dokumenteres av entreprenøren. Tomtene skal ryddes og planeres tilnærmet som plen når rivningsarbeidet er fullført. Dette innebærer fjerning av lysmaster, boder, benker, gjerder og lignende.

Det er ikke kjent hva området skal benyttes til og i følge anbudspapirene skal tomtene ryddes og planeres tilnærmet som plen.

Malvik kommune ønsker at arbeidet skjer snarest mulig, primært innen utgangen av 2021.

Det tas forbehold om politisk vedtak om nedriving av bygningene samt finansiering av tiltaket.

Anbudsfristen er satt til 29.januar 2021.