Uenig i at Nye Veier spiller lokaldemokratiet sjakk matt

Tilsvar til innlegget: «Nye Veier spiller lokaldemokratiet sjakk matt», skrevet av Torkel Ystgaard for Senterpartiet i Malvik.

Nye Veier har i tre år arbeidet i tett samarbeid med kommuner og sektormyndigheter. Gjennom det gode samarbeidet har vi nå kommet frem til et reguleringsforslag for E6 i Malvik som både tar hensyn til Nye Veiers mandat og de lokalpolitiske innspillene vi har fått. Vi er derfor uenig i at Nye Veier spiller lokaldemokratiet sjakk matt, slik det påstås i innlegget.

Les også: Nye Veier spiller lokaldemokratiet sjakk matt.

To viktige innspill fra Malvik kommune har vært å få til bedre kryssløsninger på Sveberg og på Reitan. Dette er krevende og øker kostnadene, men vi ser at vi kan få det til. Med dette forslaget får vi et vesentlig forbedret Svebergkryss med tilhørende planfri løsning for myke trafikanter og et utvidet Reitankryss som legger til rette for kommunens ønskede næringsutvikling fra Sveberg mot Reitan. For å få til dette må vi se på veiføringen over Leistadåsen og forbi Hommelvik. Det har vært innsigelser mot dette, og derfor ønsker vi å fremheve noen fakta.

For det første: det blir ikke et større jordbruksbeslag med vårt forslag enn med den gamle vedtatte «90-planen». Å ta minst mulig dyrkajord er ett av våre prosjektmål, og selv om vi utvider kapasiteten i vårt forslag, trenger vi ikke å ta mer matjord enn med opprinnelig plan. Nye Veier ser dessuten på mulighetene for en ytterligere reduksjon, basert på vedtaket i ARESAM (utvalg for areal og samfunnsplanlegging) den 19.09.19. Dette skal legges frem før andre gangs behandling.  

Når det gjelder støy- og miljøkonsekvensene i Hommelvik så er det marginal forskjell om vi lager vei i dagen eller tunnel. Det blir riktignok mindre støy akkurat der tunnelen er, men der er det ingen boliger. Med fremlagt forslag så må det støyisoleres 76 hus i stedet for 56 som det ville ha blitt med tunnel. Vi har forståelse for at de som får økt støynivå der de bor, synes dette er negativt, men vi forsikrer om at vi skal sette inn gode tiltak slik vi har beskrevet i tidligere innlegg og i folkemøter.  

Et tredje ønske fra kommunen har vært å minimere trafikkulemper for alle trafikanter og kommunens innbyggere. Det innebærer at vi i størst mulig grad skal unngå å stenge eksisterende E6 og bruke FV950. Dette ønsket innfrir Nye Veier med det reguleringsforslaget som nå foreligger. Med dette forslaget får vi best trafikkavvikling og -sikkerhet, både i anleggsfasen og når veien er ferdig. 

Når vi bygger ny motorvei, er det mange hensyn å ta. Miljø, støy og trafikkavvikling er tre av dem. Sikkerhet er et fjerde, og det vil alltid være det viktigste for oss. Det skal være trygt å jobbe på anlegget når veien bygges, og det skal være trygt å kjøre på veien når den er ferdig. På dette punktet er forslaget vårt utvilsomt det beste alternativet, noe som både Vegdirektoratet, Statens vegvesen og nødetatene støtter oss i. Ystgaard skriver det selv: oppdraget til Nye Veier er å bygge mer trafikksikker vei for pengene. Og da sier det seg selv at sikkerhet trumfer alt annet.

Vi er glade for at Malvikinger flest ønsker seg ny E6. Det er riktig som Ystgaard skriver, at dette er en viktig vei for Malvik, men også for de som skal andre steder. Veien er hovedåren gjennom Midt-Norge, og den må derfor dimensjoneres for det. Vi mener vi har funnet en god løsning som ivaretar både Malviks ønsker og Nye Veiers samfunnsoppdrag. Og ikke minst, en løsning som ivaretar sikkerheten for alle som ferdes på veien.

Jørund Gullikstad, utbyggingssjef i Nye Veier Trøndelag