Her lekker det metan fra grunnen

En gassmåling utført av Cowi i desember 2019 viser at det er påvist mindre lekkasjer av metangass fra grunnen på tomta til Sandfjæra barnehage.

Det skriver Malvik kommune i et skriv til foresatte og ansatte i barnehagen. Selv om ingen av registreringene viser høye konsentrasjoner velger Malvik kommune i tråd med «føre var»-prinsippet å iverksette tiltak mot gasslekkasjen.

Svært lav konsentrasjon

Metangass beskrives av Folkehelseinstituttet som en brennbar, luktfri, men svært lite giftig gass. Den er ikke kreftfremkallende og har ingen kjente langtidseffekter. Problemet med metan er imidlertid at store konsentrasjoner av gassen kan fortrenge oksygen i dårlig ventilerte rom.

– Grenseverdien for metangass er fra 50.000 ppm (parts per million), mens høyeste registrerte måling inne i barnehagen er på omlag 150 ppm. I den ene radonbrønnen i bakken ble det målt 450 ppm, så konsentrasjonen av metan er i denne sammenhengen svært lav, opplyser virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg i Malvik kommune. (Saken fortsetter under bildet)

Det lekker små mengder metangass fra grunnen ved denne barnehagen

Ikke farlig!

Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen er orientert om funnene fra gassmålingen, og slår fast at metangass i så lave konsentrasjoner ikke medfører noen fare for ungene i barnehagen eller de ansatte, verken på kort eller lang sikt.

– Med dagens sensitive målemetoder vil man kunne påvise en rekke stoffer i de fleste miljøer, både i hjemmet, på arbeidsplasser, skoler og utomhus. Dette betyr ikke at stoffene nødvendigvis forekommer i helseskadelige konsentrasjoner, sier Ording Helgesen.

Lufting over tak

Sandfjæra barnehage i Hommelvik er bygget på en flisfylling hvor flis ble deponert i perioden 1991-1997. Innsiget fra denne barkfyllinga gjør at Malvik kommune har besluttet å montere automatisk luftesystem for jordgasser i barnehagen.

Det ble gjort undersøkelser av grunnen og gassutvikling i forbindelse med bygging av barnehagen, og flere tiltak ble iverksatt for å hindre at jordgasser siver opp i barnehagen. Blant annet er gulvet i barnehagen utført med gasstett betong med tykkelse 300 mm. Under gulvet er det etablert radonbrønner.

– Ekspertene hos Cowi mener at innsiget av gass vil reduseres betydelig ved å montere lufting fra disse radonbrønnene over taket på barnehagen, sier Bjørn Mæhre fra Eiendomsservice i Malvik kommune. – Dette tiltaket er allerede bestilt og vil bli utført på nyåret, opplyser Mæhre.