Går inn for statlig finansiert eldreomsorg

Utvalg for Helse og Velferd skal torsdag ta stilling til om Malvik kommune skal søke om å få delta i forsøksordningen om statlig finansiering av eldreomsorgen.

I 2015 ble kommunene invitert til å delta i forsøk om statlig finansiering av eldreomsorgen. Formålet med ordningen var å sikre at de eldres behov ble dekt på en bedre måte og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. I forsøket skulle det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning.

Nå går kommunalsjef Tone Østvang og økonomisjef Einar Spjøtvold inn for at Malvik kommune skal søke deltakelse i forsøksordningen som er foreslått videreført ut 2022. Det tas forbehold om Stortingets behandling.

Sa nei i 2015

Søknad om deltagelse forutsetter positivt vedtak i kommunestyret og søknadsfristen er 1.februar 2020.

Spørsmålet om deltakelse i forsøket er tidligere tatt opp i Malvik, bl.a. gjennom interpellasjon fra Lill Harriet Sandaune (FrP) i kommunestyret den i august 2015. Forslaget om å utrede videre deltagelse fikk den gang ikke flertall.

Morgendagens omsorg

Forsøket representerer en mulighet til å påvirke morgendagens omsorgstjenester, noe som må kunne vurderes å være positivt og i tråd med Malvik kommunes verdier. Erfaringene fra Stjørdal kommune er positive både faglig og økonomisk.

De økonomiske gevinstene er neppe like gunstige for Malvik kommune, i og med at vi per 2018 har noe høyere enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren enn Stjørdal kommune.

Det presiseres i saksfremlegget at rådmannen på dette tidspunkt ikke har full oversikt over de økonomiske konsekvensene, men det antas at det kan ligge en økonomisk gevinst i å delta – spesielt knyttet til inntektspåslaget.

Forsøket vil gi kommunen et inntektspåslag som kan bidra til videre utvikling.

-Vi vurderer at det kan være hensiktsmessig å samkjøre dette arbeidet med innføringen av Helseplattformen. En vesentlig del av dette forsøket omfatter kartlegging av tjenesteomfang og ressursbruk, og dette vil også være oppgaver som er nødvendig å gjennomgå i nær fremtid spesielt med tanke på Helseplattformen, heter det i innstillingen.

Administrasjonen peker også på at arbeidet må ses i sammenheng med kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» og kommunens satsning på heltidskultur og tjenestekvalitet.

Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret.