Tilbakebetaler 1,5 millioner i gebyr

Formannskapet i Malvik vedtok tirsdag å redusere et byggesaksgebyr for Hommelvik Sjøside fra 1.928.370 til 785.648 kroner.

Malvik kommune tilbakebetaler dermed gebyrer for 1.532.547 kroner til Hommelvik Sjøside. Beløpet er inkluder en indeksregulering.

Gebyret stammer fra byggesøknaden for 151 leiligheter som ble oppført i 2011 og 2013.

Hommelvik Sjøside søkte om dispensasjon fra gebyrregulativet i 2014 da de mente at de var ilagt for høyt saksbehandlingsgebyr i forhold til kommunens kostnader med behandling og kontroll av tiltakene og at dette brøt med selvkostprinsippet.

Tiltakene gjaldt leilighetsbygg, godkjent i henholdsvis 2011 og 2013, som omfattet i alt 151 leiligheter.

Kommunen avviste den gang søknaden med grunnlag i da gjeldende gebyrregulativ, som ikke inneholdt regler om mulighet til endring som omsøkt. Dette ble påklaget av utbygger, og vedtaket om avvisning ble opprettholdt i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging i februar 2018.

Klagen ble så oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opphevet kommunens avvisningsvedtak i september 2018, og saken ble returnert til kommunen for realitetsbehandling.