Gjenvalg i SP

Malvik senterparti har avholdt årsmøte med godt oppmøte. 

Der ble den nye ungdomsskolens plassering på Vikhammer grundig debattert. 

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt og er oversendt til kommunen:

Uttalelse om Vikhammer ungdomsskole. 

• Malvik Senterparti er glad for at prosessen med bygging av en etterlengtet ny ungdomsskole på Vikhammer har kommet i gang. Sammen med en nyrenovert Vikhammer skole og den nye Videregående skolen vil dette gjøre Vikhammer til et moderne og attraktivt skolesenter. Senterpartiet er opptatt av at skoleinvesteringen også skal bidra til at Vikhammer utvikles som tettsted med godt bomiljø og gode sentrumsfunksjoner for innbyggerne.

• Spørsmålet om hvordan ungdomsskolen skal plasseres og hvordan skoleinvesteringen kan bidra til bedre forhold for idretten har skapt debatt. Senterpartiet erfarer at det er stor usikkerhet knyttet til hva de ulike alternativene som rådmannen har presentert innebærer av utviklingsmuligheter for Vikhammer som sentrum, og for idrettsutfoldelse på Vikhammer.

• Senterpartiet er opptatt av at unødige forsinkelser i byggeprosessen for ungdomskolen må unngås. Likevel mener Senterpartiet at dialogen med lokalbefolkningen og de berørte partene i byggeprosjektet ikke synes å ha vært god nok. Det er avgjørende for et vellykket utbyggingsprosjekt at befolkningen føler seg godt orientert og innforstått med de vurderinger som er gjort for å ivareta alles interesser på best mulig måte.

• Senterpartiet ønsker at Malvik kommune legger til rette for flere idrettsflater, både utendørs og innendørs, for å møte behov fra en forventet befolkningsøkning i Malvik kommune. Senterpartiet legger derfor til grunn at idretten ikke må få dårligere forhold på Vikhammer som følge av skoleutbyggingen.

• Senterpartiet ber Malvik kommune så snart som mulig arrangere et folkemøte på Vikhammer der alternativene for plassering av ungdomsskolen presenteres og berørte parter får anledning til å stille spørsmål. 

Gjenvalg

Senterpartiet har årsmøte og valgt nytt styre. Styret ble utvidet med to nye medlemmer: May Britt Melandsjø Kjelsaas, og Hanne Fredrikke Leistad. For øvrig ble styret gjenvalgt slik at styret nå består av:

Torkel Ystgaard (leder)

Mari Bjørnstad (nestleder

Hans Olav Staven

Ida Vetleseter Bøe

May Britt Kjelsaas

Thorbjørn Norman

Hanne Fredrikke Leistad

Ketil Sivertsen (gruppeleder)

Lorents Teigen (vara)

Håvard Herjuaune (vara)

Følgende ble valgt som partiets utsendinger til senterpartiets fylkesårsmøte i februar.:

Mari Bjørnstad

May Britt Melandsjø Kjelsaas

Lorents Teigen

Silje Graffer