Egenandeler i helsesektoren er skatt på sykdom

Innlegg fra Rødt Malvik: Rødt har sett på rådmannens forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse- og velferd for det kommende året. Et av forslagene er å innføre egenandel for fysioterapi. I praksis betyr forslaget at personer som har behov for denne type behandling, må bekoste dette selv opp til gjeldende egenandelstak (2085 kroner i 2019).

Per i dag kreves det ikke inn egenandel for folk som mottar behandling fra fysioterapeuter i Malvik kommune. Dette er også praksis i flere nabokommuner.

I følge rådmannens beregninger vil innføring av egenandel for fysikalsk behandling medføre en ekstra inntekt på ca. 230 000 kroner for Malvik kommune neste år. Rødt har forståelse for at livreima på kommuneøkonomien er stram, men synes dette er en smålig innsparing som rammer de med dårlig råd hardest. Nok en gang. Det er også en svært skummel utvikling som bidrar til å øke de sosiale forskjellene.

Vi vet at helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller. Rødt mener det skal være faglige, ikke økonomiske grunner som ligger til grunn for hvilke velferdstilbud folk får. Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene, og vil jobbe for et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle.

Lovverket som rådmannen viser til fastslår at kommunen selv kan fastsette regler for betaling av egenandeler og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det betyr ikke at kommunen må. Rødt ønsker ikke billigst mulig velferd, men best mulig velferd. Vi er derfor villige til å prioritere penger i budsjettet til god velferd for kommunens innbyggere.

Tykkelsen på lommeboka eller hvor du bor skal aldri hindre deg i å få den hjelpen du trenger. Derfor vil Rødt fjerne egenandelene og ønsker et helsevesen som skjønner at forebygging av sykdom og skade der det er mulig- også er det mest lønnsomme.

Rødt Malvik