Dette prosjektet blir 27,5 millioner dyrere

Formannskapet i Malvik behandlet tirsdag en sak om prosjektet med utskifting av Malvik kommunes hovedvannledning mellom Torp og Betania.

Kostnaden med dette er nå 27,5 millioner kroner mer enn først budsjettert.

Budsjettet for 2019 er på 19,9 millioner kroner. Av dette forventes 15,4 millioner kroner å bli benyttet i år.

Dette gir en samlet forventet kostnad på 42,9 millioner på hele prosjektet.

Grunnen til kostnadsøkningen er sammensatt gjennom funn av kulturminner, tekniske oppgraderinger og utvidelser som har oppstått underveis i detaljprosjekteringen.

Flere endringer

Malvik kommune satte i gang et forprosjekt i 2012 som ble ferdigstilt i 2013. Her ble det foreslått en ny trasé hovedsakelig parallelt med eksisterende hovedvannledning i dette området. Dimensjonen ble foreslått økt på bakgrunn av begrenset kapasitet på strekket. Det ble lagt inn et budsjett på 10,5 millioner kroner som en del av budsjettvedtaket for 2016

Prosjektering for del to av prosjektet har pågått parallelt med utførelsen for del en. Dette medfører at anslag for totalbudsjett har vært beheftet med høy usikkerhet. I perioden etter 1. tertial 2019 er det vurdert hvilke sammenkoblinger med andre vann- og avløpsanlegg i tilknytting til prosjektet som blir berørt.

I tillegg er det endringer som har oppstått på bakgrunn av teknisk godkjenning av prosjektet. En slik godkjenning gjennomføres for alle prosjekt for å sikre riktig kvalitet på anlegget som bygges.

Endringene består i følgende:

Torpkrysset
Det ble bestemt i teknisk godkjenning å samle flere kummer som ligger i Torpkrysset. Bakgrunnen for dette er at den eksisterende løsningen ikke kan driftes på en god måte på grunn av tilgjengelighet og tilkomst (vedlikeholdsdeler ligger nedgravd utenfor kum).

Oppgradert kvalitet
Det ble i teknisk godkjenning bestemt å oppgradere vannledning med en fysisk barriere (en diffusjonstett kappe) som skal hindre forurensning av drikkevannet. Dette er nødvendig med tanke på materialet som er valgt og at dette er eneste forsyning av drikkevann til kommunen.

Overvåkning av forbruk
Det er behov for å ha kontroll på forbruk av drikkevann, og derfor ønskelig å etablere vannmålere på alle uttak fra hovedvannledningen. Dette gir et større grunnlag for systematisk lekkasjekontroll.

Større dimensjoner på spillvann og overvann
Størrelse på spillvann- og overvannsledninger måtte økes for å møte utfordringene som oppstår som følge av klimaendringer. Dette har fått et større fokus den siste tiden, og spesielt styrtregn med store mengder overvann har fått en hyppigere frekvens enn tidligere. Det gir behov for større ledninger med mer kapasitet, slik at kommunen er rustet til å takle større mengder med overvann.

Større omfang Forbordsveien og Revdalsveien
I Revdalen er det lagt inn en ekstra kum for å avslutte vannledningen som legges ut. Da vil det være enklere å hente ledningene den dagen Revdalen skal oppgraderes videre. I Forbordsveien er det identifisert en gammel kum som i henhold til hovedplan skal fjernes. På bakgrunn av dette ble det sett på som hensiktsmessig å fjerne denne og etablere to nye kummer.

Ingen økning i gebyrer

Kostnadsøkningen for 2020 vil gi behov for et større investeringsbudsjett i 2020 for vann. Dette vil påvirke gebyrgrunnlaget for beregning av vannavgifter.

Økningen vil gi forholdsvis lite utslag på gebyrnivået da investeringen er liten sett i sammenheng med totalinvesteringen kommunen skal gjøre i årene fremover. Den vil ikke påvirke øvrige tiltak i hovedplanen da tiltakene som skal gjennomføres her ikke nødvendigvis vil gi en lengre gjennomføringstid.

Som følge av at det blir ordnet opp i flere problematiske knutepunkt vil driftskostnader kunne reduseres, noe som på sikt kan bidra til å dempe veksten i vanngebyrene.

Uten politiske vedtak

Rådmannen ser at det er uheldig at prosjektkostnadene har utviklet seg uten at beslutningene har vært forankret politisk. Som redegjort for i saksframlegget er det en del tiltak som er fornuftig å gjennomføre i forbindelse med det resterende prosjektet.

Til sammen gir alle tiltakene behov for en økning på 27,5 millioner kroner, inkludert forskyvning av bevilgning fra 2019 på 4,5 millioner kroner.

Disse tiltakene vil øke sikkerheten og kvaliteten på anlegget som etableres. De vil gi en bedre verdiskapning da alternativet er at dette må graves opp og gjøres på et senere tidspunkt. Prosjektet som helhet tar innover seg klimaendringer og miljøet, og ruster oss bedre for fremtiden. Det blir ordnet opp i flere problematiske knutepunkt og driftskostnadene vil reduseres som følge av dette.

Rådmannen signaliserte også at det vil komme en sak om kostnader vedrørende tilkobling av vann på den nye vannledningen.

Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret å vedta de økte utgiftene.