Busstilbudet Stjørdal – Malvik – Trondheim – Melhus må styrkes nå!

Innlegg fra Lill Harriet Sandaune (FrP): Siden endringene av bussrutene og innføringen av Metrobussen i august har det vært stor misnøye blant mange reisende langs den tidligere linje 38, mellom Stjørdal og Melhus. Dårlig koordinerte bussbytter, lang ventetid og lang reisetid har gjort at mange nå har begynt å bruke bilen igjen, istedenfor å reise kollektivt.

Dette er ikke så veldig rart, da tiden til reisende er viktig og det handler om hvordan man skal velge å bruke de 24 timene man har fått tildelt i døgnet på en mest mulig fornuftig måte. Å vente på forsinkede busser og sitte å humpe på bussen i det uendelige føles naturlig nok veldig meningsløst. Særlig når man vet at man har tatt bort et system som i stor grad fungerte, til fordel for et system som ikke fungerer. Da må det taes tak og gjøres endringer snarest mulig.

I Statsbudsjettet for 2020 kommer det nå ekstra midler til Byvekstavtalen for Trondheimsområdet, i tillegg til statlig tilskudd for Metrobussen, midler til gang,- sykkel- og kolletivtiltak på riksvei, og 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport. 

Regjeringen vil tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent, som et resultat av den bompengepakken som ble fremforhandlet tidligere i høst. Det forutsetter at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud. Dette skal skje etter en lokal prioritering. Halvparten av denne summen er øremerket reduserte bompenger, og den andre halvparten er øremerket til kollektivtransport. Slik FrP ser det må det være en fornuftig løsning at man nå går inn og gjør ekstra tiltak knyttet til rute 38, slik at den blir å fungere, og dermed sikrer at folk vil prioritere å ta bussen igjen.

Dette må være en gylden mulighet til å tak i en av de største problemene man har hatt etter omleggingen av rutetilbudet i høst, knyttet til rute 38 mellom Stjørdal og Melhus. I følge AtB vil en reetablering av rutetilbudet Stjørdal-Melhus kreve et tilskuddsbidrag på ca. 8,8 mill. kroner, og med de ekstra midlene man nå får må dette være fornuftig bruk av pengene. 

Det har vært mye misnøye i forbindelse med nedleggelsen av rute 38. Men det er også viktig å ta med at rute 38 ikke fungerte optimalt slik den var, med tanke på mange forsinkelser og negative kundehenvendelser. Det var også en rute med høyt dekningsbidrag og relativt lavt passasjerbelegg utenfor rushtiden. Men nå bør man i hvert fall sette i gang en vurdering av tilbudet med linje 38, og sørge for en løsning som fungerer og gjør passasjerene fornøyde. Slik at man sikrer at folk begynner å bruke bussen igjen, før reisevaneendringene setter seg for godt. 

De tre viktigste faktorene som folk etterspør når de skal reise kollektivt er frekvens, tilgjengelighet og reisetid, de ekstra midlene Byvekstavtalen nå får vil være med å bidra til at reisende kan få innfridd dette. Men det krever altså at ansvarlige politikere tar grep og er villig til å gjøre noe med problemene. 

Lill Harriet Sandaune

Kommune- og fylkestingsrepresentant for FrP