Statsbudsjett med midler til toget

Regjeringen la i dag frem Statsbudsjettet for neste år.

Satser på jernbanen

Som tidligere omtalt, settes det nå av en del midler til oppgradering av jernbanen gjennom Malvik.

Delelektrifisering av jernbanestrekningen Trondheim og Stjørdal foreslås startet opp med en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner. Det er dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) som skal elektrifiseres.

I tillegg foreslår regjeringen å bruke 41 millioner til å videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer. I tillegg planlegges det togparkerings- (hensetting) og plattformtiltak for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen.

Regjeringen setter av 92 millioner kroner til planlegging og bygging av togparkering (hensetting) og plattformtiltak. Dette er nødvendig for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen, Meråkerbanen og deler av Rørosbanen. I alt skal det leveres 14 nye togsett. Første togsett leveres i 2021, og deretter leveres ett togsett hver fjerde uke.

5,6 milliarder til Nye Veier AS

Nye Veier AS har ansvar skal bygge ny E6 Ranheim – Åsen. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Byggestart planlegges årsskiftet 2019/2020 med ferdigstillelse 2025/2026.

Byvekstavtale for Trondheimsområdet

Malvik kommune sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, Stjørdal og Melhus kommuner inngikk tidligere i år byvekstavtale med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Regjeringen setter av 428 millioner kroner til byvekstavtale for Trondheimsområdet. 40 millioner kroner er til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på riksvei og 256 millioner kroner til belønningsmidler.

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport.

E-skatt, politi og kommuneøkonomi

Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021.

Regjeringen forøker bevilgningene til Politiet og vil i 2020 nå målet om to politiansatte per 1.000 innbygger.

Statsbudsjettet egger til rette for 2.000 nye heldøgns omsorgsplasser, og samtidig opprettes et eget eldreombud.

Det legges ikke opp til endringer i person- og bedriftsbeskatningen, og formueskatten holdes uendret.

Regjeringens forslag til budsjett for 2020 legger til rette for at kommunesektoren kan tilby flere og bedre tjenester. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 1,3 milliarder kroner.