Vil bosette 70 flyktninger

Et enstemmig utvalg for helse- og velferd har vedtatt at Malvik kommune skal bosette 70 flyktninger i perioden 2020 – 2022.

Rådmannen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi).

Integreringstilskuddet fra staten forbeholdes tiltak som skal bidra til at kommunen når det vedtatte bosettingstall og sikrer en rask overgang til arbeid eller utdanning gjennom introduksjonsprogrammet.

Kommer seg i jobb

Malvik kommune har som mål at de ny-bosatte skal komme i jobb eller utdanning og greie seg selv innen to år. Alle voksne flyktninger deltar i et introduksjonsprogram som normalt varer i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan også forlenges med et år ved behov.

I 2017 gikk 72 prosent av introduksjonsprogramdeltakere i Malvik til arbeid eller utdanning. Landsgjennomsnitt i 2017 var 48 prosent. I 2018 gikk 63 prosent av introduksjonsprogramdeltakere i Malvik til arbeid eller utdanning. Landsgjennomsnitt i 2018 var 55 prosent.

Resultatene fra arbeidet i Malvik kommune er at det for voksne flyktninger som har vært bosatt i minst 5 år, er 80 prosent enten i jobb eller har flyttet fra Malvik. Av de som bor i Malvik, er 72 prosent i arbeid eller utdanning.

Personer med flyktningbakgrunn

Malvik har siden 1999 bosatt over 350 flyktninger. Noen har flyttet videre, men fortsatt har vi innbyggere med opprinnelse fra Afghanistan, Algerie, Myanmar, Eritrea, Irak, Somalia, Sudan, Syria, Russland, og Tyrkia i kommunen.

Av de 180 som er bosatt siden 2015 er 30 familier og 62 enslige voksne. Kun 15 av disse har flyttet til en annen kommune.

Boligstrategier

For å håndtere behovet for økt bosetting fra 2015 har Malvik kommune satset på en bosettingsstrategi med mest mulig spredt bosetting i kommunen der det er etablert et godt utbygd offentlig transporttilbud og leie hos private.

Malvik kommune har gode erfaringer med å la flyktninger finne bolig selv, under forutsetning av at kommunen godkjenner boligen. Malvik kommune har erfart at selvbosatte flyktninger er mer selvstendig og integreres raskere enn andre flyktninger. I 2018 sto Malvik kommune for 10 prosent av alle selvbosettinger i Norge.

Malvik kommunes boligstrategier har ført til at flere flyktninger bor noe spredt i kommunen. Likevel har spredning av store barnefamilier vært utfordrende. De fleste utleieboligene på Vikhammer og Saksvik skolekrets er ikke egnet for store familier grunnet størrelse og pris. Malvik kommune strever også med å bosette flyktninger på Sveberg og Vikhammeråsen til tross for mange egnede utleieboliger der. Dette skyldes hovedsakelig manglende internt busstilbud, heter det i vedtaket fra Utvalg for helse- og velferd.

Saken skal sluttbehandles av kommunestyret.