«Prosjekt Hommelvik» er i gang

Kommunestyret bevilget for 2019 budsjettet 750 000 kroner til en mulighetsstudie for utvikling av Hommelvik sentrum.

Rådmannen har nå gitt politikerne i formannskapet en kort oppsummering av status i prosjektet.

Les også: Vil skape liv i sentrum

Målet med prosjektet er å utvikle kommunens eiendommer i sentrum, nærmere bestemt herredshuset og «Plankbærarparken», den gamle skoletomta (rådhus 3) samt parkeringsplassen mot Selbuvegen, vest for dagens rådhus. Ønsket er utvikling av en sentrumsbebyggelse nært jernbanestasjonen som bidrar til at sentrum får flere besøkende, mer bruk av handels- og tjenestetilbudet og blir mer attraktiv som arbeidsplass og bosted.

Dette innebærer ny bebyggelse, oppgradering av utearealer og en forbindelse mot sjøen. Oppdraget skal gi et forslag til utbyggingsvolum for Hommelvik sentrum hvor følgende skal inngå:

A. Potensial for ny bolig- og næringsbebyggelse
B. Kollektivknutepunkt
C. Uteareal og forbindelse mot sjøsiden

Løsningen skal presenteres gjennom skisser (eventuelt digitale modeller) og arealtabeller.

Videre skal det utarbeides forslag til en gjennomføringsmodell som viser:

A. Markedsvurderinger av aktuelle typer næringsvirksomhet og boliger.
B. Kostnadsestimat for ny næringsbebyggelse. Alternativsvurderinger for kommunens eget arealbehov avhengig av om kommunen skal eie eller leie.
C. Inntekter fra tomtesalg til bolig eller næring
D. Kostnader til opparbeidelse av infrastruktur og uteområder
E. Fremdriftsplan for utbygging hensyntatt en markedsmessig realistisk utbyggingstakt for bolig- og næringsbebyggelse
F. Oversikt over mulige tiltak på områdenivå for klima og energi. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Malvik kommune

I en arbeidsfase

Etter at kommunestyret besluttet å bevilge 750.000 kroner til dette prosjektet i forbindelse med budsjettet for 2019, ble det i februar 2019 inngått en avtale med prosjektsjef i Borg forvaltning, Harald Bjørlykke, om prosjektbistand.

Prosjektet om utvikling av kommunens eiendommer i sentrum er nå inne i en arbeidsfase, etter at Asplan Viak ble foretrukket som leverandør etter en begrenset anbudskonkurranse før sommerferien.

Asplan Viak ble foretrukket som leverandør fremfor Norconsult og Tegn 3 i en konkurranse der tildelingskriterier var fordelt 50/50 mellom kompetansen til de enkeltpersoner som skal løse oppdraget og oppgaveforståelsen.

Honoraret var på forhånd satt til 400.000 kroner, og pris var således ikke et konkurransekriterium. Asplan Viak har tilbudt et kjerneteam bestående av arkitektene Leif Arne Skei og Julie Nordhagen samt Tore Berg, sistnevnte fra Norion Næringsmegling.

Disse tre utgjør kjerneteamet som i tillegg har støtte av en ressursgruppe med supplerende kompetanse på transport, energi/miljø, landskap og plan. Gruppa ble vurdert å være noe sterkere enn konkurrentene, spesielt gjennom god og bred arkitekturerfaring og markedskompetanse på bolig- og næringsbygg.

Også når det kom til oppgaveforståelse ble Asplan Viak (sammen med Norion Næringsmegling) vurdert å ha levert det beste tilbudet. De leverte en meget god beskrivelse av utfordringene, hvordan de kommersielle vurderingene vil inngå i utviklingen av alternativer i mulighetsstudiet – og hvilke verktøy/metoder som vil bli benyttet.

Ønsker en fleksibel sentrumsplan

Hensikten med oppdraget er å få nye ideer til utvikling av sentrumsområdet. I dette ligger en betydelig grad av fleksibilitet i forhold til gjeldende sentrumsplan både når det gjelder formål, utnyttelsesgrad og høydebegrensninger, dersom dette anses nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Adkomst mot sjøen: Koblingen til sjøen fra tettstedet Hommelvik er tillagt stor vekt i prosjektet, selv om det strengt tatt ikke inngår blant kommunens eiendommer. Samarbeid med BaneNOR og øvrige private grunneiere er derfor vurdert som svært viktig.

Oppstartsmøte

Det ble gjennomført et oppstartsmøte i første del av september, og der deltok foruten representanter fra Malvik kommune, grunneiere som Coop, BaneNor og Hommelvik Sjøside Moan, samt NiT Malvik.

Det vil utover høsten bli mer og bredere involvering av innbyggere, næringsliv og politikere, samt jevnlige «løypemeldinger» til politisk ledelse v/formannskap og utvalg for areal- og samfunnsplanlegging.

Asplan Viak har lagt opp til et midtveisseminar medio oktober. Her vil også politisk nivå bli engasjert.

Fram til da skal det jobbes frem ulike scenario og alternativer for utvikling av kommunens eiendommer. Prosjektet planlegges ferdigstilt inneværende år, slik at Malvik kommune har en konkret og detaljert mulighetsstudie for å søke solide samarbeidspartnere i løpet av første kvartal 2020, heter det i et notat som rådmann Carl-Jakob Midttun la fram for formannskapet sist uke.