Nå skal politikerne behandle spørsmålet om E6 med 110 km/t

Nye veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad – Helltunnelen. Planen skal nå til første gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) torsdag 19. september 2019. 

Rådmannens innstilling er reguleringsplanen med detaljregulering for E6 delstrekning Leistad – Helltunnelen legges ut til offentlig ettersyn.

Fra 90 til 110 km/t

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 km/t på strekningen Væretunnelen – Helltunnelen.

I gjeldende reguleringsplan er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 km/t. Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerhet ved høyere fart. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak.

Planbeskrivelsen er på 115 sider og inneholder en beskrivelse av hele utbyggingen som omfatter komplett veianlegg som innebærer veibygging, bruer, tunneler, sideterreng, tilførselsveier, kryss, tilstøtende gang- og sykkelveier, tekniske installasjoner samt tiltak på side- og lokalveier.

Mandatet som er gitt Nye Veier AS, skal føre til mer kostnadseffektiv, raskere og helhetlig utbygging, bidra til raskere reduksjon av næringslivets transportkostnader, utvide og styrke sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner og bidra til færre drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Her kan du se illustrasjoner over planene for E6 gjennom kommunen:

Utløp Væretunnelen (Illustrasjon Nye Veier AS)
Leistadkrysset, Vikhammer (Illustrasjon: Nye Veier AS)
Reistadkrysset/Storsand (Illustrasjon: Nye Veier AS)
Svebergkrysset (Illustrasjon: Nye Veier AS)
Utløp Stavsjøfjelltunnelen (Illustrasjon: Nye Veier AS)
Hommelvikkrysset innløp Helltunnelen (Illustrasjon: Nye Veier AS)