En by i bevegelse – en visjon også utenfor bygrensa?

Innlegg fra Malvik Arbeiderparti: August 2019 står i bussrevolusjonens tegn i Trøndelag. Det nye metrobussystemet er et faktum og den største omleggingen av kollektivsystemet i Trondheim sin historie har tredd i kraft. Vi skal ikke bruke tid på å forklare det nye systemet her, det er AtB sin jobb og ansvar. Vi ønsker imidlertid å rette oppmerksomheten mot noen av fordelene det nye systemet har for oss i Malvik, og komme med forslag som kanskje kan bidra til å gjøre bussystemet enda bedre for oss her i kommunen.

Busstilbudet i Malvik er viktig for Malvik Ap. Et miljøvennlig, pålitelig og forutsigbart transporttilbud til Malvik sine innbyggere er viktig for at vi skal oppfylle klimamålene og få ned biltrafikken og utslippene. Malvik Ap har i sitt program for perioden 2019-2023 programfestet at “Vi vil at lokalbussene i Malvik skal videreutvikles med utgangspunkt i innbyggernes behov og bosettingsmønster”. Det er et enkelt og samtidig komplisert mål, et mål som både gjelder den interne lokalbussen og pendelbussene gjennom Malvik til Trondheim. La oss bare si: Det er mye bra med det nye bussystemet og de nye rutene, men som med andre større omlegginger er det alltid noen feil, mangler og forbedringspotensiale, noe vi selv også har fått oppleve.

For å sikre førstehåndskunnskap om det nye systemet reiste vi tur/retur byen i såkalt lav- og høytrafikk. Med 15 minutters frekvens i rushtida og halvtimes frekvenser resten av dagen er det store muligheter for å komme seg til byen. Den viktigste forutsetningen for at flere skal velge kollektivt er flere avganger og bedre tilbud. Det er utfordrende for AtB og busstilbudet at reisetida fra Hommelvik til Trondheim sentrum (i lavtrafikk) er på over 50 minutter, mens den i høytrafikk løper godt over timen. Dette er ei stor utfordring for pendlere, skoleelever, studenter og alle som bruker bussen som sitt hovedtransportmiddel langs strekningen til byen. Videre kan vi eksempelvis nevne tilbakemeldinger fra passasjerer som opplever at busser ikke kommer, at det ikke er informasjon om uforutsette hendelser i kollektivtrafikken på holdeplassene, at de ikke får ikke hentet i barnehagen i tide, rekker ikke avtaler, og ikke minst er mange av bussene kraftig forsinket deler av døgnet. Dette er under enhver kritikk og her bør AtB ta tak og gjøre forbedringer snarest.

Onsdag 27. august deltok vi som tilhørere på møte i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylke. Der orienterte AtB om det nye tilbudet og kollektivsystemet. På agendaen var både suksesser og forbedringspotensiale med det nye systemet. De siste dagers meget forståelige protester fra Melhus opptok størstedelen av møtet. I Malvik er det ifølge AtB kommet inn 18 meldinger om avvik om det nye bussystemet, uten at vi har innsyn i hva disse dreier seg om. Disse er vi lovet at skal følges opp. Vi er glade for at ordfører Bernt-Ole Ravlum og varaordføreren har fått med seg AtB på å reise med bussen gjennom Malvik for å orientere om tilbakemeldingene fra innbyggerne og finne ut hvor skoen trykker.

Før vi sier noe mer må vi presisere at busstilbudet gjennom kommunen ikke kan vedtas av kommunestyret i Malvik, men er underlagt fylkespolitikerne sitt ansvar. Vi som lokalparti tillater oss likevel å komme med følgende forslag til AtB i dette innlegget, som kan i noen grad kan forbedre tilbudet ytterligere for oss på østsida av trønderhovedstaden.

Reiseplanlegger med detaljert informasjon om hvor man skal bytte buss og hvilke linjer man kan bytte til ved lokale knutepunkt utenfor Trondheim. Vi nevner eksempelvis Hommelvik stasjon og Vikhammer.

Hvor man skal gå for å komme til en annen holdeplass i knutepunkt må merkes bedre.

Sende ut en detaljert informasjonsbrosjyre til alle husstander som er berørt av endringene.

Annonsering av muligheter for linjebytte over bussens lydanlegg på alle aktuelle knutepunkt.

Informasjon fra en trafikksentral på alle holdeplasser/viktige knutepunkt om forsinkelser eller kansellerte avganger.

En av to avganger per time i lavtrafikk kan kjøres til sentrum/St. Olavs hospital. Forutsigbar transport til regionsykehuset er viktig for hele befolkningen. Vi ønsker oss også tall på hvor mange reisende fra Malvik som har sentrum som endeholdeplass.

Involvere befolkningen i Malvik på folkemøter om kollektivtilbudet på lik linje med Trondheims innbyggere. Vi vil ta initiativ til å opprette et brukerforum for kollektivtransport i Malvik kommune.

Malvik Ap tar innbyggerne sine innspill på alvor. Derfor har vi vært ute på kaffeaksjoner flere morgener for å snakke med pendlere og passasjerer om hva som er viktig for dem. Det er busspassasjerenes opplevelse og hverdag som er viktigst. Vi vil derfor bruke alle våre kanaler inn mot fylkespolitikerne som har påvirkningsmulighet til å jobbe for at busstilbudet skal bli enda bedre for oss malvikinger, for pendlerne og for miljøet. Det er viktig, for med et godt, forutsigbart og pålitelig busstilbud knyttes kommunen, storbyområdet og lokalsamfunnene sammen i et enda sterkere fellesskap.

Ranveig F. Holden
Jo Arne Fosmo
Kjersti Garnes Overvik
Listekandidater Malvik Arbeiderparti