Sentrumsplan for Vikhammer

Innlegg av Torgeir Anda, Malvik Venstre: Det er god klima- og miljøpolitikk å bygge ut Vikhammer slik flertallet i kommunestyret har vedtatt. Det på tross av at det blir tatt god matjord.

Venstre mener alle beslutninger i kommunen skal styres ut fra hensyn til klima- og miljø. Da kan du ikke bare ta ut et punkt, slik partiet Rødt gjør i sitt innlegg nylig. Venstres klare standpunkt er at mest mulig av bolig, skole og service skal samles i de tre tettstedene i kommunen. Her skal det bygges tettere og høyere for å skape levedyktig bomiljø med et bredt tilbud. Vi skal ha boliger nært kollektivtilbud slik at vi unngår å bruke bil. Intern bilkjøring gir det største klimaavtrykket i Malvik etter motorveien gjennom kommunen. Venstre stemte mot å utvide motorveien. Nå jobber vi hardt for at den interne biltrafikken skal ned.

Les også: Rødt krever omkamp om matjorda på Vikhammer.

Folk skal bo nært skole, butikker, fritidsaktiviteter og annen service.  Det vil gi et bedre totalt bomiljø – i dobbelt forstand. Når alle skolene og tilbudene er plassert på Vikhammer er det eneste fornuftige å få flest mulig innbyggere innenfor gå- og sykkelavstand til disse tilbudene. Vi kan ikke flytte skolene og butikkene. Alle de nye som skal komme til Vikhammer skal gå til alle disse tilbudene. Når vi først tar matjord, må vi utnytte arealet godt. Heldigvis kan det bygges høyere enn vanlig fordi det ikke ødelegger utsikten for mange. Så må vi sørge for flotte frilufts- og grøntområder og knytte dette til sjøsiden når jernbanen om noen år går i tunnel. Men det må være så kort avstand mellom tilbudene at du slipper å kjøre bil. I de mange tettstedene som ikke fungerer, hverken estetisk eller miljømessig, er altfor stor avstand mellom tilbudene. Her snakker vi om noen hundre meter – ikke kilometer.

Jordvern er viktig. Derfor var vi imot travbanen på Leistad. Derfor sa vi nei til å utvide motorveien til fire felt gjennom kommunen – biltrafikken skal jo helst ned i samsvar med Byvekstavtalen. Derfor var vi det partiet som gikk lengst i å verne produktive landbruksareal da det nye næringsområdet fra Sveberg til Reitan ble behandlet i kommunen. Derfor sier vi nei til større boligprosjekter som ikke er knyttet til Hommelvik, Vikhammer eller Sveberg.

All jorda som bygges ned på Vikhammer skal erstattes innen kommunen. Det er diskusjoner om hvor vellykket flytting av jord er, og om det som dyrkes nytt har samme kvalitet som den som blir bygges ned. Det gjøres flere forsøk på dette nå som skal vurderes etter noen år. I Venstre er vi også opptatt av at den matjorda, også i vår kommune, som utnyttes dårlig. Jeg trenger ikke gå langt før jeg ser slike areal.

Uansett må det tas en avveiing. For oss er den åpenbar; Den beste klimapolitikken er å bygge tett nært der det er kollektivtilbud, skoler og andre tilbud. Blir det bygget ut slik vi ønsker som vil gi flere tilbud slik at innbyggerne på Vikhammer slipper å kjøre til Malviksenteret eller andre steder for å handle eller ta seg en kaffe.

Så skal dette balanseres mot de som allerede bor på Vikhammer. Det må først og fremst gjøres med at det tas hensyn til det bomiljøet som allerede er der. Jeg innser at det blir ulemper for de som bor nærmest sentrum og vei. Men i hovedsak på fortetting i eksisterende boområder være mindre intens og ta mer hensyn til den karakter bomiljøet. Derfor vil Venstre foreslo Venstre en markert lavere utnyttelsesgrad og at hensynet til lysforhold og byggeskikk må tillegges større vekt. Det er også viktig å ha rom rundt låven slik at dette kan bli et levende tilbud for innbyggerne.

Venstre er også glad for at det med enstemmighet om å løse utfordringen med krysset på Vikhammer. Det er viktig at arbeidet med dette kommer i gang raskt og at alle gode krefter bidrar til å finne en god løsning. Det er krevende, men desto mer spennende. Her kan vi være kreative, for eksempel med en stor undergang der også en åpen elv får plass.

Ellers registrerer jeg at Rødt ikke presenterer et eneste alternativ til hvor det skal bygges nye boliger i Malvik, eller hvordan vi skal få et økt tjenestetilbud i kommunens tre tettsteder slik at vi unngår bilkjøring. Politikk dreier seg om mer enn bare å si nei, men komme med en alternativ som kan gi et bedre tilbud og samtidig være klima- og miljøvennlig.

Torgeir Anda, Malvik Venstre