Rødt bør prioritere kamper som kan vinnes

Innlegg av Torkel Ystgaard, Malvik Senterparti: Partiet Rødt vil ha omkamp om matjorda på Vikhammer øvre, og klager på at kommunestyrets flertall vil tillate betongblokker og parkeringshus. (eller boliger og barnehage som andre kaller det) Det er en klagesang det går an å forstå. Derfor er det nødvendig å minne om at det var kommunestyrets flertall for godt og vel tretti år sida som tok beslutningen om å endre denne landbrukseiendommens status fra jordbruk til sentrumsformål. Mot Senterpartiets vilje.

Les også: Sentrumsplan på Vikhammer

Les også: Rødt krever omkamp om matjorda på Vikhammer

I tida etterpå har grunneierne innstilt seg på at disse åkrene skulle disponeres til sentrumsformål etter kvart som det ble behov for det. På sørsida av vegen er det som kjent bygget skolebygg og idrettsanlegg. Etter at området hadde vært båndlagt i mer enn 20 år ba grunneierne om tillatelse til å utarbeide en såkalt privat reguleringsplan for det resterende området. Dette så ikke det forrige kommunestyret noen grunn til å nekte, så sant det ble satt av arealer til bygging av ny barnehage.

Om denne beslutningen var den beste kan sjølsagt diskuteres, men det vil fortsatt være å diskutere snøen som falt i fjor. Det som er tema for dagens kommunestyre er å sørge for at denne reguleringsplanen ivaretar behovene for samfunnsmessige infrastruktur, og bidrar til en ønsket utvikling av Vikhammer som sentrum. Det er mange som mener at Vikhammer trenger investeringer for å utvikle seg til et funksjonelt sentrum for den ytre delen av kommunen samtidig som der er et godt sted å bo. 

Med denne bakgrunnen har Senterpartiet konsentrert seg om å gjøre detaljreguleringsplanen og sentrumsplanen så god som mulig og så mye som mulig i tråd med ønskene til beboerne. Og dessuten bidra til at åkre både øst og vest for Vikhammer holdes utenfor sentrumsplanen. Dette ser det ut til at vi lykkes bra med.

Det hadde neppe lykkes om vi inntok en slik holdning som Rødt ønsker. Om kommunestyret i dag skulle gått inn for Rødt sitt forslag ville det utløse erstatningsansvar for kommunen. Heller ikke en kommune kan gå tilbake på tretti år gamle vedtak uten at det har konsekvenser.

At Rødt, som nykommer i Malvik-politikken, ikke kjenner denne historia i alle detaljer er ikke å vente. Det er det knapt noen som gjør. Men om Rødt er opptatt av jordvern så bør dere heller støtte Senterpartiet i de slagene som fortsatt kan vinnes. Et eksempel er det planlagte næringsområdet mellom Stav og Reitankrysset. Der gikk Høyre, Frp og Arbeiderpartiet i vår sammen om å insistere på at omlag 70 dekar dyrket mark skal tas med i planen og omreguleres til næring og handel. Dette uten at det finnes noen konkret interessent som ønsker å etablere seg å skape arbeidsplasser på området. På samme måte som på Vikhammer for tretti år sida, så tas beslutningen basert på en forventning om et framtidig behov. Vikhammer- eksempelet viser oss at en slik arealpolitikk er feil.

Omregulering av matjord har så store økonomiske konsekvenser for involverte parter at det i praksis ikke lar seg gjøre å endre på. Derfor er det så avgjørende at slik omregulering ikke skjer uten at det er svært viktige og helt konkrete samfunnshensyn som krever det. Hensyn som politikerne kan ta konkret stilling til når det blir aktuelt. Politiske prioriteringer endrer seg over tid etter som samfunnet endrer seg.

Matjord må ikke omdisponeres på ren spekulasjon om framtidige behov. De behovene kan bli helt ulik det vi tror i dag. Senterpartiet registrerer med glede at vi ikke lenger er alene om å forvare matjorda vår. Men fortsatt er det sterke krefter både politisk og økonomisk som mener at matjorda må vike for kortsiktig profitt. Det er de kreftene Rødt bør rette skytset mot og ikke mot de grønne partiene.

Torkel Ystgaard
Lokallagsleder i Malvik Senterparti