Forventninger til Bispevisitas neste år

Biskopen i Nidaros har sendt kommunen og de lokale menighetene et forventningsbrev i forkant av visitasen i Malvik og Hommelvik sokn i Stjørdal prosti 2.-8. mars 2020.

Der ønsker biskopen at man starter detaljplanlegging av den forestående visitasen i Malvik og Hommelvik sokn.

-Mitt ønske for visitasen er at den skal bli til inspirasjon og oppmuntring for menighetene og de ansatte. Visitasen må derfor først og fremst være forankret i lokale behov og ønsker, skriver Biskop Herborg Finnset.

-Visitasdagene gir en gyllen mulighet til at menighetenes rådsmedlemmer og ansatte, sammen med prost og biskop, kan reflektere over hvordan vi ønsker at kirka vår skal framstå i lokalsamfunnet, og hvordan vi som kirkelige medarbeidere kan bidra til det.

-Målet er å bidra til felles forståelse av strategi og veivalg for arbeidet, invitere til medarbeiderskap, oppmuntre til trofast tjeneste og gode samtaler om felles utfordringer, skriver hun.

-Som en del av forberedelsesarbeidet ønsker jeg at menighetene arbeider med å formulere et overordnet tema for visitasen, eventuelt for de enkelte visitasdagene. Dette blir også en måte å løfte opp lokale behov og utfordringer, skriver Biskopen.

Det er for at visitasen skal bli så god som mulig, at Biskopen har sendt dette forventningsbrevet nå. Brevet skal hjelpe til med å identifisere viktige møtepunkter og faglige fokus.

Viktige punkter

Biskop Herborg Finnset har satt opp noen punkter hun mener er viktig under visitasen:

1. Under visitasen er viktig å gi oppmerksomhet til menighetenes gudstjenestearbeid og til oppslutningen om dåp og konfirmasjon. Her ønsker jeg en beskrivelse og vurdering av innhold og oppslutning, samt menighetenes mål og strategi for arbeidet.

2. Visitasen skal skje mest mulig i «det offentlige rom.»

3. Rammevilkår vil sammen med muligheter og utfordringer for lokalkirkelig organisering og samarbeid være et viktig tema i møte med råd og lokalpolitikere.

4. Menighetenes strategi, satsingsområder og profil må drøftes. «Hva brenner vi for? Hvor brenner det hos oss?»

5. Det vil det være viktig å møte barn/unge enten i barnehage/skole eller i konfirmant- og trosopplæringssammenheng.

6. Visitasens mulighet for å bygge nye og forsterke gode, eksisterende relasjoner i kirke/barnehage-/skolesamarbeid bør benyttes.

7. Trosopplæring som et tverrfaglig ansvar må gis fokus.

8. Kirkemusikken må vies plass i visitasrapporten fra menigheten. Menighetenes eventuelle plan for kirkemusikk vedlegges som en av rapportene.

9. Menighetens diakonale arbeid og diakonale utfordringer må beskrives. Planene for diakoni vedlegges som en av rapportene.

10. Menighetenes frivillighetsarbeid må gis plass i visitasprogrammet.

11. Det må gis fokus til betydningen av tverrfaglig samarbeid og helhetlig tenkning.

12. Kulturkveld/konsert/frivillighetsfest vil være gode kveldsarrangementer under visitasen.

I slike arrangement er det viktig å inkludere lag og enkeltpersoner/grupper i menigheten som deltar i løpet av året med konserter mv., særlig ved juletider.

Det vil være fint om kirkens kulturprofil og arbeid, og salmesangens betydning kan synliggjøres.

Vil ha fem rapporter

Til visitasen skal følgende rapporter utarbeides:

1. Kirkevergens rapport om kirker, kirkegårder, økonomi m.m.

2. Prostens rapport fra kontorvisitas og befaring av bygg og anlegg

3. Menighetsrådets rapport om soknets tilstand – utarbeidet av soknepresten

4. Diakoniplan

5. Kirkemusikalsk plan

Visitasdagene i Malvik og Hommelvik sokn er 2. – 8. mars 2020.