Gjør trafikksikkerhetstiltak i Smiskaret

Malvik kommune planlegger kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak i krysset Smiskaret og Malvikvegen (Fv 950)

Tiltakene består i:

  • Rampe for gang- og sykkelveg fra Fv 950 til Smiskaret
  • Park & ride ved gangbru ved Smiskaret
  • Flytting av fortau til motsatt side av vegen fra gangbru ned til Fv 950

Samtidig er det planlagt å forlenge rekkverket langs Fv 950 ved undergangen under jernbanen for å hindre fortsatt ferdsel over fylkesvegen her.

Målene for tiltakene er todelt:

1. I dag går og sykler mange som skal til Midtsandtangen friluftsområde over Fv. 950 og gjennom jernbaneundergangen. Det ønskes ikke overgangstrafikk av myke trafikanter her, derfor legges det til rette for enklere og mer trafikksikker atkomst til gangbrua fra øst.

2. Det legges til rette for pendlere ved at det etableres et område for park & ride nedenfor gangbrua. Herfra etableres fortau på motsatt side av vegen for enkel og trygg atkomst til bussholdeplassen. Fortauet på motsatt side saneres og tas inn i vegarealet.

Vegen omlegges noe for å begrense eiendomserverv, utfordringer med landbruksinteresser og eventuelle krav om utgravinger fra kulturminner.

Grunnen tiltakene er planlagt anlagt på er eid av Malvik kommune og fylkeskommunen.

Det er ikke avklart om det skal kjøres reguleringssak eller om det søkes om dispensasjon fra gjeldende plan heter det i høringsdokumentet som er sendt ut.

Illustrasjon: Malvik kommune/Asplan Viak