Røyken er ikke helsefarlig

I starten av august fikk Fylkesmannen en henvendelse fra en innbygger i Malvik som lurte på om røyk og gass fra skjærebrenning hos Stena Recycling AS i Hommelvik, innebar helsefare.

Naboens virksomhet driver med skjærebrenning av returmetall, og vedkommende som skrev henvendelsen til Fylkesmannen lurer på om røyken fra dette, innebærer en helsefare for dem.

Fylkesmannen oppgir at bedriften selv skriver følgene om egen aktivitet og vurdering av denne: «Arbeidsoperasjoner som involverer skjærebrenning av stål kan medføre spredning av jern. Det aller meste vil nok forefinnes i partikkelform og dermed ha svært lokal effekt. Av denne grunn vil nok den negative påvirkningen først og fremst ramme egne operatørers helse i forbindelse med inhalering. Det er derfor satt strenge krav til bruk av verneutstyr. Utslippsmåling av diffust utslipp til luft fra skjærebrenning vil ha en stor usikkerhetsfaktor. På våre filialer foregår skjærebrenning i liten skala (i løpet av 1 til 2 uker, 3‐4 ganger i året). Jern som skjærebrennes er rent og vi anser av denne grunn luftutslippet til å være uten risiko for våre omgivelser.»

Forurensningsseksjonen hos Fylkesmannen medgir at de ikke innehar kompetanse til å svare på om eksponering av røyk fra skjærebrenning har helsefare for andre enn de som oppholder seg i umiddelbar nærhet. FM videreformidler spørsmålet og ber Helse‐ og omsorgsavdelingen om en vurdering.

Har rådspurt St. Olavs

Fylkesmannen har i denne forespørselen rådført seg med overlege Oddfrid Aa på arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs hospital.

I utdrag fra Folkehelseinstituttet om metaller og svevestøv skrives følgende: «Jern er et vanlig metall i jordskorpen, og foreligger oftest som oksider. Jern er et essensielt sporstoff. Kroppen trenger å få tilført en viss mengde hver dag, men for høye konsentrasjoner av jern kan gi uønskede helseeffekter. Opptak via luftveiene bidrar lite til effektene av jern i kroppen. Jern kan likevel ha uønskede effekter lokalt i luftveissystemet. Jern kan inngå i reduksjonso​ ksidasjonsreaksjoner i cellene, som kan føre til dannelsen av reaktive oksygenforbindelser. Dette kan utløse betennelsesreaksjoner, samt skader i celler og vev. Jern utgjør ofte en forholdsvis stor andel av metaller i svevestøv, men det er svake/usikre holdepunkter for at jern kan gi negative helseeffekter ved eksponering i uteluft. Det er mulig at jern sammen med andre metaller kan bidra til helseskade. Ut fra en samlet vurdering er det ikke aktuelt å fastsette luftkvalit​ etskriterium for jern. Trafikk kan generere jernholdig støv ved slitasje av veidekke med jernholdige mineraler (eks. mylonitt og basalt), og jern kan frigjøres ved slitasje fra bremsene. Nær smelteverksindustri kan det være forhøyete nivåer av jern. Høye nivåer av jern er funnet i grovfraksjonen av svevestøv samlet inn i nærheten av togstasjoner. Det kan tyde på at togtrafikk kan være en viktig kilde for jern i luften på slike steder. Dette støttes av at jerninnholdet i PM10-​ partikler fra tunnelbanen i Stockholm ble målt til nesten 40 % av partikkelmassen.»

-Det understøttes at helsefaren er størst for arbeidsoperatører ved skjærebrenning og at disse skal følge de strenge krav som foreligger til verneutstyr. Slik det forstås er det i all hovedsak rent jern/svartstål som skjærebrennes og som gir avgir røyk til omgivelsene. Dette utføres ila 1‐2 uker, 3‐4 ganger i året. Står det i brevet fra assisterende fylkeslege, Kristine Asmervik.

Fylkesmannens konklusjon

Basert på en samlet vurdering har forurensningsseksjonen ved Fylkesmannen i Trøndelag, og med dagens kunnskap om svevestøv, kommet fram til at dette sannsynligvis utgjør liten helserisiko. Uavhengig av dette oppfordrer Fylkesmannen bedriften til å utføre aktiviteten innenfor normal arbeidstid, og varsle naboene i god tid før skjærebrenning utføres.

-Eksponering til omgivelsene av røyk fra lokal skjærebrenning av metall er svært liten. Samlet sett, med dagens kunnskap om jern i svevestøv, utgjør dette sannsynligvis liten helserisiko, skriver seniorrådgiver Sigrid Lund Drage hos Fylkesmannen i Trøndelag.