Ekstraordinært kommunestyremøte

Som følge av ordfører Ingrid Aunes bortgang er det behov for å velge ny ordfører og nytt medlem i formannskap og andre verv Aune hadde.

Malvik kommunestyre er derfor innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 15.august klokken 18:00 i Bruket Kulturhus.

Suppleringsvalg

I den situasjonen som nå har oppstått er det altså først nødvendig å foreta suppleringsvalg av nytt formannskapsmedlem, og deretter velge ny ordfører for perioden fram til det nye kommunestyrets konstituerende møte i oktober.

Dersom kommunestyret velger fungerende ordfører til ordfører, betyr dette at kommunestyret også må velge ny varaordfører.

Videre er det behov for å foreta nyvalg til de øvrige kommunale verv Ingrid Aune hadde. Dette gjelder eksempelvis vervene som leder av administrasjonsutvalget og Malviks representant til representantskapet i Trondheim Havn IKS og representantskapet i Innherred Renovasjon, hvor hun er personlig valgt og ikke som ordfører. Valgene gjelder for perioden fram til det nye kommunestyrets konstituerende møte i oktober.

Rydder i begrepene

Kommunestyret har besluttet at formannskapet skal være arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalg (ADU) i Malvik kommune, men det er Ingrid Aune og ikke «ordfører» som er valgt som leder av ADU.

Rådmannen anbefaler av praktiske hensyn at kommunestyret nå velger «ordfører» til leder av ADU. Ordfører er allerede leder av formannskapet, og det vil være unaturlig om ADU har annen leder enn ordfører, så lenge formannskapet fungerer som ADU.

Ikke opprykk

I Samarbeidsutvalget mellom kommunene i Trondheimsregionen og fylkeskommunen er Matz Ulstad personlig vara for Ingrid Aune. Ulstad er også personlig vara for Aune til KS Fylkesmøte.

Til representantskapene i Trondheim Havn IKS og Innherred Renovasjon IKS er henholdsvis Erling Foss og Ole Herman Sveian personlig vara for Ingrid Aune.

Til tross for at det i alle disse fire vervene er oppnevnt personlig vara for Ingrid Aune, anbefaler rådmannen at kommunestyret også her foretar nyvalg av kommunens faste representant.

Bakgrunnen for dette er at rådmannen vurderer varabegrepet i lys av kommuneloven. Her skilles det klart mellom fravær av midlertidig karakter og permanent uttreden fra verv.

Rådmannens konklusjon er derfor at kommunestyret bør foreta nyvalg for alle kommunale verv som Ingrid Aune hadde, uavhengig om det er oppnevnt vara eller ikke.

Rådmannen innstiller at kommunestyret velger ordfører som Malvik kommunes representant til arbeidsutvalget i Trondheimsregionen. Ordføreren er i tråd med respektive vedtekter representant til regionrådet både i Trondheimsregionen og Midt-Trøndelag Regionråd, og det er etter rådmannens oppfatning unaturlig at andre enn ordføreren er kommunens faste medlem av samarbeidsutvalget for kommunene i Trondheimsregionen.

Valg av representant til representantskapene i Trondheim Havn IKS og Innherred Renovasjon IKS fremmes uten innstilling fra rådmannen, heter det i innstillingen til kommunestyret torsdag 15.august.