Bane Nor vill dekke til 152.000 kvadratmeter med kreosot

Bane NOR har søkt om tillatelse til å utføre sanering av forurenset sjøbunn i Hommelvikbukta, utenfor det nedlagte impregneringsverket på Nygården.

Saneringen planlegges å gjennomført i løpet av 2020, utenom perioden 15. mai – 15. september.

I 2011 ble forurensningen på land sanert, og dette skal nå følges opp med sanering av ca. 152.000 kvadratmeter kreosotforurenset sjøbunn. 

Tiltaket utføres ved å legge ut rene masser over den forurenset sjøbunn.  

Massene legges ut fra lekter på overflaten, i mektighet fra ca. 20 til 75 cm over dagens sjøbunn, tilpasset forurensningsnivå og erosjonsforhold.   

Det er anslått behov for tilførsel av ca. 50.000 kubikkmeter rene masser.  

Sjødybden i tiltaksområdet varierer fra 2 til 45 meter, men det er i hovedsak dypere enn 25 meter.

Fylkesmannen i Trøndelag ber om at eventuelle merknader til planene sendes dit innen 1. september.