Malvik kommune gir med ei hand og tar med den andre.

Malvik kommune gir med ei hand og tar med den andre.

Innlegg fra Rødt, Malvik: Kommuner i Norge har mulighet til å bestemme selv om barnetrygda skal inngå i inntektsgrunnlaget når sosialhjelp skal beregnes.

Ca. 70 kommuner har valgt å ta ut barnetrygda i beregninga, som et aktivt og målrettet tiltak for å redusere barnefattigdom og sosiale forskjeller. Da det samme forslaget skulle behandles i Malvik kommune nylig, valgte et enstemmig kommunestyre at de som allerede har lite fra før, skal få enda mindre.

Angivelig for å motivere folk til å komme seg ut i arbeid. Til tross for at flere partier har bekjempelse av fattigdom, og spesielt barnefattigdom, som valgsak, var det altså ingen som valgte å stemme for å aktivt bekjempe barnefattigdom. Helt utrolig!

Alle som har omsorg for barn under 18 år i Norge mottar barnetrygd, og den skal i følge NAV “bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn”. Barnetrygd er ment å være en universell ordning, men det er den bare til en viss grad; den er universell for alle utenom de som mottar sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp skal være et sikkerhetsnett for personer som ikke har rettigheter gjennom andre velferdsordninger, når de er ute av stand til å komme seg i arbeid eller at arbeidsinntekten ikke strekker til. Sosialhjelp skal dekke “utgifter til helt grunnleggende behov”.

For å beregne hvor mye en person skal få i støtte, tas utgangspunkt i samlet inntekt. Barnetrygda ble nylig økt med ca. tusen kroner per år. Når barnetrygda inngår i inntektsgrunnlaget, spiller det i praksis ingen rolle hvor mye barnetrygda økes, da det trekkes tilsvarende beløp av sosialhjelpa.

Andelen mottakere av sosialhjelp i Malvik kommune er ca. 300 personer per år. Disse er vurdert på individuelt grunnlag som i behov av ekstra stønad for å klare seg. Om lag 100 voksne forsørgere mottar sosialhjelp, og ca. 90 barn som bor i Malvik lever i familier som mottar sosialhjelp.

Kommunestyret har i tidligere vedtak bedt om at det ses på muligheten for å redusere fratrekket i sosialhjelp for forsørgere og enslige forsørgere som mottar sosialhjelp, på bakgrunn av at de anså dette som “usosiale kutt”.

Kommunestyret ble forrige uke presentert for to ulike regnestykker; dersom hele barnetrygden holdes utenfor beregningen vil utgiftene for Malvik kommune øke med i underkant av 1,5 millioner kroner per år. Tilsvarende vil økningen bli i overkant av 0,7 millioner kroner per år dersom halve barnetrygden holdes utenfor beregningen. Mer skulle ikke til. Usosiale kutt- enstemmig vedtatt.

Rødt Malvik har også bekjempelse av fattigdom og forskjeller mellom folk som hovedsak. Det krever store forandringer i måten samfunnet er bygget opp på, og ulike tiltak på mange ulike områder. Dette var et av de enkle tiltakene, det som alle partiene kunne enes om, det som var minst kontroversielt, og som alle partiene har skrevet varmt om i sine valgprogram.

At et samlet kommunestyre valgte å overse denne viktige muligheten til å hjelpe fattige barn og familier i vår kommune er helt forkastelig, og et klart bevis på at det som står i valgprogrammene er bare tomme ord. Malvik kommune gikk i overskudd med om lag 20 millioner kroner i fjor. Det foreslås at pengene brukes til blant annet oppgradering av kommunens kantine og utendørs trimutstyr på Midtsandtangen. Rødt vil at 1.5 millioner kroner av dette overskuddet skal gå til innbyggere i Malvik som i dag lever på fattigdomsgrensa.

Fra valgprogrammene:

AP: Sørge for at de som sliter og ikke har mulighet til å jobbe får den hjelpen de trenger.

SP: Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering.

SV: Det er ikke mulig å bekjempe fattigdom uten å redusere forskjellene.

H: Alle som ikke kan jobbe skal ha en god og trygg inntektssikring. Styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn.

V: Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

Rødt Malvik