Ukens politiske møter

Flere lesere og lokalpolitikere har etterlyst en spalte vi hadde tidligere i Malviknytt, hvor vi hadde en kort oversikt over kommende ukes møter i ulike nemnder, råd og utvalg i Malvik kommune.

Aktivitetsoversikten er høyst variabel, men vi vil i ukene fram til ferien presentere de nevnte møter hver mandag med en stikkordsmessig oversikt over agenda og sakliste.

Denne uken er det flere møter og det er i to folkevalgte organer som da fungerer som flere ulike utvalg som møtes.

Tirsdag 4.juni er det Formannskap som også er Administrasjonsutvalg og Valgstyre. Torsdag 6.juni er det møte i Areal og Samfunnsplanlegging som også er Trafikksikkerhetsutvalg.

Administrasjonsutvalget

Formannskapssalen, Rådhuset tirsdag 04.juni kl 09:00

Sakliste:

TEMA: Kvalitet og heltid, sykefravær, Underveisevaluering langvakter. Saksdokument skal ifølge dokumentet på kommunens innsynsløsning ettersendes.

I tillegg er det satt av tid til å diskutere virksomhetsbesøk i neste møte i administrasjonsutvalg.

Formannskapet

Formannskapets sju medlemmer er innkalt til møte tirsdag 4.juni, med møtestart klokken 11.00. (Før det er Formannskapet Administrasjonsutvalg og politikerne skal på befaring i forbindelse med PS 49/19 kl 10:00)

Sakliste for møtet i Formannskapet:

 • Årsoppgjør 2018
 • Regnskapsrapport etter 1. tertial 2019
 • Helseplattformen – Oppdatering av status og veien videre
 • Aktivitetspark – utendørs treningsapparat
 • Nye delegeringer og årlig revisjon av delegeringsreglement
 • Avlastningstjenester for barn og unge – utredningsrapport våren 2019
 • Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018-2019
 • Innføring av digitale trygghetsalarmer – vertskommuneavtale, prinsipper og brukerbetaling
 • Reviderte felles strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet
 • Kjøp av Maivegen 15, 7550 Hommelvik
 • Søknad om kjøp av kommunal grunn – tilleggsareal til 67/1
 • Skjenkebevilling for perioden frem til og med 1.9.2020 – La Perla AS
 • Møteplan politiske utvalg 2020

Formannskapet skal også orienteres om framdriften i planene om bygging av ny Vikhammer ungdomsskole. Presentasjonen i orienteringssaken skal ifølge dokumentene i innsynsløsningen ettersendes.

Politikerne for også referert fire aktuelle saker:

 • Utbytte fra TrønderEnergi AS for inntektsåret 2018,
 • Regionale næringsfondsmidler 2019 – Fordeling av midler,
 • Disponering av regionale næringsfondsmidler 2019
 • Opprettholder vurderinger og konklusjon – Regionale næringsfond 2019

Valgstyret (Formannskapet)

 • Valg 2019 – Frist for søknad om ambulerende stemmegivning
 • Valg 2019 – Godkjenning av forhåndsstemmegivninger og opptelling av stemmesedler
 • Valg 2019 – Forhåndsstemmegivning ved institusjon
 • Valg 2019 – Fastsetting av stemmesteder for forhåndsstemmegivning og oppnevning av forhåndsstemmemottakere

Formannskapet har følgende agenda/tidsplan tirsdag 4.juni:

09:00 Administrasjonsutvalg
10:00 Befaring ifm PS 49/19
11:00 Formannskap
15:30 Valgstyret

Du kan lese alle sakspapirene til Formannskapet og Administrajonsutvalget her. (Eksterne lenker)

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging

De sju lokale politikerne som utgjør Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) møtes til forhandlinger torsdag 6.juni.

ARESAM er også trafikksikkerhetsutvalg som også har møte denne dagen.

Tidsplan/ øvrig agenda for dagen:

09:00 Befaring Lassvebergvegen
10:00 Trafikksikkerhetsutvalget
11:00 Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging

Sakliste Trafikksikkerhetsutvalg:

Referatsak: Svar på søknad om utvidet bruk av avkjørsel og endret fartsgrense – Storfossen utfartsparkering

Saker til behandling:

 • Revidert mandat for trafikksikkerhetsutvalget (Sak ettersendes mandag 3.juni)
 • Orienteringssaker
 • Status tiltaksliste
 • Oppdatering henvendelse på trafikksikkerhet Storfossen
 • Status innkomne innspill til tiltak på fylkesveger (frist 10.juni)

Sakliste ARESAM:

Orienteringssak – Øvre Sveberglia 19 – Vedtak i klagesak – byggesak –

Saker til behandling

 • Søknad om bruk av helikopter i forbindelse med rehabilitering og tilbygg på hytte – Selbuvegen 1535
 • Svar på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven – bruk av båt på vann i Sagelvvassdraget – Veterinærinstituttet
 • Forbordvegen 192 – klage på vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt
 • Svebergmarka B12B – Klage på vedtak – 4 stk firemannsboliger
 • Mindre endring av reguleringsplan for Smiskaret planid 41B
 • 2.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Hyggen – PlanID 201403

Det er i tillegg 68 referatsaker som skal behandles i møtet.

Du kan lese alle sakspapirene til møtet i ARESAM her (ekstern lenke)