Ny reguleringsplan for Hyggen klar til vedtak

Stiller nye vilkår for Hyggen (Wigumgården), etter siste høringsrunde.

Reguleringsplanen for Wigumgården i Hommelvik, under navnet «Hyggen» har vært ute på høring og skal nå behandles av utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) for 2.gang.

Der innstiller administrasjonen at detaljreguleringspalen godkjennes, og at det kan legges opp til en blokkbebyggelse med 40 nye boenheter og næringsareal i 1. etasje med tilhørende parkering på bakken og i parkeringskjeller.

Planområdet ligger sentralt i Hommelvik sentrum men på noen vilkår.

Høringsinnspill

Fylkesmannen i Trøndelag har levert innspill i saken som går på miljøet.

Hovedsakelig må det foretas en vurdering av luftkvaliteten i hele planområdet. Dersom vurdering viser at det er behov for nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet, skal dette etableres før det kan gis brukstillatelse.

Videre må sumstøy dokumenteres og vurderes før tiltaket kan få igangsettingstillatelse. Det skal dokumenteres at det er mulig å oppnå tilfredsstillende støynivåer på utearealer og for nye boenheter ved søknad om tiltak. Støyutredninger må vise støynivåer for alle etasjer langs Malvikvegen. Dersom bebyggelsen blir liggende i rød støysone skal boenhetene være gjennomgående og at minst halvparten av støyfølsomme rom og minst ett soverom skal ligge på stille side. Før det kan gis brukstillatelse for boenheter skal nødvendige avbøtende støytiltak etableres.
(Saken fortsetter under bildet)

Wigum-gården

Hommelvik IL har i sitt høringssvar pekt på noen forhold som de ønsker å ta ut av plane og som administrasjonen har etterkommet.

– Parkeringsplass overfor fotballbanen inkludert støttemur skal ha minimum 5 meter avstand til fotballbanens dødlinje. Sammen med søknad om tiltak skal det vises en plan for anleggsperioden som hensyntar bruken av idrettsarealene, heter det i innstillingen.

En planlagt gangveg ned til fotballanlegget fra parkeringsplassen, må tas ut av planene.

Både Sentrum Vel og Fremskrittspartiet mener planene er for små og vil at bygget må inneholde større næringsarealer og plass for flere boenheter.

Velforeningen mener at en butikk i sentrum bør være på ca 2000 m2 og inneholde apotek,  blomster, bakeri m.m.

Fremskrittspartiet har spilt inn forslag om å utvide planområdet og øke antallet boenheter og p-plasser.

-Utformingen av bygget burde kanskje være to lameller oppå andre etasje, eller kanskje om en velger hestesko at en vurderer og snu den så åpningen vender mot syd. Da får vi en hel sammenhengene fasade mot Malvikvegen. Bygget burde inneholde 60 til 70 leiligheter, skriver FrP i sitt høringssvar. (saken fortsetter under bildet)

Dette forslaget til plan vil både Sentrum Vel og FrP ha, med større bygg og endringer av fotballbanene. (Illustrasjon: Kjell Nygård)

Kommunestyret bestemmer

Da planforslaget bare delvis er i tråd med gjeldende plan for området, skal forslaget til plan sluttbehandles i kommunestyret. Vedtaket fra utvalg ARESAM oversendes med saken for kommunestyrebehandling.

Det planlagte bygget vil få en høyde på 18,5 meter mot Øyavegen. Det legges opp til næringsareal i 1.etasje og det vil bli parkeringskjeller for de om lag 40 boenhetene under bygningen.