Gikk 19,9 millioner i overskudd

Malvik kommune går så det griner. Tirsdag 4.juni legger økonomisjef Einar Spjøtvold (innfelt) fram årsoppgjøret for 2018. Dette viser et mindreforbruk (overskudd) på 19.9 millioner.

Engangsutgifter

Spjøtvold foreslår i årsoppgjøret at kommunen bruker 4,5 millioner til dekning av engangsutgifter som ikke vil påføre kommunen økte kostnader på lengre sikt.

Økonomisjefen foreslår at 15.437.000 kroner, settes på disposisjonsfond.

Forslag til disponering av årets regnskapsmessige mindreforbruk på 19,9 millioner kroner:

Inventar bibliotek på Vikhammer
Ved Vikhammer bibliotek har det lenge vært behov for nødvendig skifte av en del av møblementet som har stått der siden skolen åpnet. Malvik videregående skole er innstilt på å bevilge midler til nytt møblement, og rådmannen foreslår at Malvik kommune bidrar med 100 000 kroner fra årsoppgjøret for å få gjennomført dette tiltaket.

Opprusting av kommunale eiendommer som benyttes av frivillige
I forbindelse med søknader fra «dugnadsfondet» ble fire av søknadene på tilsammen 0,78 millioner kroner avslått, begrunnet med at det gjaldt kommunale idrettsanlegg, i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannen anbefaler at tiltakene gjennomføres, men at de prioriteres innenfor en samlet ramme på 0,4 millioner kroner. Dette for å sikre at det blir foretatt en prioritering av prosjektene slik at de som gir mest effekt blir prioritert først.

Møterom/Kantine rådhuset
I budsjettet for 2018 ble det satt av midler til en nødvendig oppgradering av kantina og møblement i formannskapssalen i rådhuset. Planlegging av dette tok mer tid enn forutsatt, og arbeidet ble utsatt til i 2019. Midlene for 2018 ble dermed ubenyttet og bidro til fjorårets overskudd. Et anslag for dette tilsier en samlet kostnad for dette på 0,6 millioner kroner, og rådmannen vil derfor foreslå at 0,6 millioner kroner av overskuddet for 2018 benyttes til oppgradering i 2019.

Vaksinering blant helsepersonell og øvrig ansatte
Høsten 2018 ble det iverksett tiltak for å oppnå økt dekning av influensavaksine spesielt blant helsepersonell. Resultatene viste at vi har en stor jobb å gjøre for å nå målet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om 75 prosent vaksinasjonsdekning. Folkehelseinstituttet melder i sin årsrapport for 2018 om at det på nasjonalt nivå ble varslet 216 utbrudd med totalt 3 547 rapporterte sykdomstilfeller. Nær 65 prosent av alle utbruddene ble varslet fra helseinstitusjoner, og omfattet bl.a. norovirus og influensa. Ellers er det påvist flere tilfeller av meslinger den siste tiden. I enkelte land i Europa er vaksinasjonsdekningen langt lavere enn i Norge og en del land har nå pågående smitte. Dette resulterer i økt smitterisiko også lokalt. For å høyne pasientsikkerheten, ønsker Malvik kommune som arbeidsgiver økt vaksinasjonsdekning blant alle ansatte, spesielt gjelder dette innen helse/ velferd. Rådmannen vil i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud legge en plan for videre arbeid. Det må i den forbindelse påregnes økte kostnader bl.a. til planlegging og gjennomføring, og det foreslås avsatt 150 000 kroner til dette fra årsoppgjøret for 2018.

Oppfølging av eldre søppeldeponi
De gamle avfallsdeponiene på Nesset og Engan viser behov for tiltak for å redusere påvirkning fra sigevann på Grindalsbekken/Sagelva og Homla. Supplerende prøvetaking og utarbeiding av en tiltaksplan/avslutningsplan for deponiene er nødvendig. Forurensningslovens § 7 tilsier at den ansvarlige for forurensning skal sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen. Plikten gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Forurensning fra kommunens gamle avfallsdeponi er kommunens ansvar. Rådmannen foreslår derfor å benytte 150 000 kroner fra årsoppgjøret for 2018 til å finansiere undersøkelser og tiltaksplan/avslutningsplan for avfallsdeponiene på Nesset og Engan.

Spise-/møterom Stasjonsvegen 14
Lokalene ved Vikhammer helsetun er ombygd og klare til å tas i bruk. Dette omfatter bl.a. møterom og spiserom i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven. Lokalene skal være tilgjengelige for samtlige virksomheter i kommunen. Før rommene kan tas i bruk må de må utstyres med bord/stoler, hvitevarer, it-utstyr og nødvendig solskjerming. Kostnaden for dette er estimert til 0,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår at dette finansieres over årsoppgjøret.

Forprosjekt Saksvik skole
I forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 vedtok kommunestyret følgende: «Kommunestyret ber rådmannen starte forprosjektering av mulig utbygging ved Saksvik skole i løpet av 2019. En slik forprosjektering må følge rådmannens anbefalinger, i utvalg for oppvekst og kultur, om en helhetlig utbygging av skoleanlegget. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av dette tiltaket i forbindelse med årsoppgjør for 2018.» Basert på erfaringstall fra Vikhammer ungdomsskole estimeres en kostnad for forprosjekteringen/mulighetsstudien til 0,5 millioner kroner.

Ventilasjon utebarnehager, nye lovkrav
Malvik kommune har fire kommunale barnehager som har friluftsavdeling. Disse avdelingene har bygg uten ventilasjonsanlegg (hyttene er bygd i perioden 2003 – 2006 og er på ca 40 m2 ). Hyttene ble godkjent i 2006 uten ventilasjonsanlegg ettersom ansatte og barn i hovedsak skal være ute. Kommunen fikk i februar 2019 henstilling om å foreta inneklimamålinger i disse hyttene. Bakgrunnen var at i ny forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler fra 2012, stilles det samme krav til inneklima i lokaler for friluftsavdelinger som det er i ordinære barnehagebygg. En egen rapport utarbeidet av Cowi, konkluderer med at vindusluftingen gir ikke tilstrekkelig utlufting når det er mange brukere i rommet. Samtidig medfører vinduslufting ujevnt/ustabil romtemperatur, samt at dette skaper trekk i enkelte soner. Det ble anbefalt å sette inn mekanisk ventilasjon i alle hyttene slik at forskriftens krav oppfylles. Dette er kostnadsberegnet til 0,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår å finansiere tiltaket i 2019 med bruk av midler fra overskuddet i 2018. Disse midlene vil bli overført til investeringsbudsjettet, ettersom dette er en oppgradering av standarden på eksisterende bygg.

Vanntåkeanlegg
For å redusere brannfare og dermed øke sikkerheten foreslås det å anskaffe vanntåkeanlegg (fungerer som sprinkleranlegg) til 2 kommunale leiligheter. Anleggene er lett å ettermontere, de er mobile og kan derfor flyttes dersom behovene endres. Tiltaket har en kostnad på 380 000 kroner.

Arbeidsplasser herredshuset – ombygging av det gamle biblioteket
Det er nødvendig å iverksette tiltak knyttet til kontorarbeidsplasser i herredshuset for å få et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Bygningsmessig standard er ikke tilfredsstillende når det gjelder tilgjengelighet, ventilasjon, trekk og annet. Dette forsterkes ved at kontorene er gjort om til dobbeltkontorer med kun enkle tilretteleggingstiltak. De årlige vernerundene avdekker også behov for forbedringer. For å bedre situasjonen er det startet en prosess for å ta i bruk det gamle biblioteket slik at man ved å ta i bruk mer areal for å få bedret situasjonen for den enkelte. Dette vil gi muligheten til å samle fagmiljøet på prosjekt og utbygging, og gjennom dette hente ut effekten a samlokalisering. Det vil i tillegg gi økt kapasitet på møterom som er en utfordring i dag. Tiltaket har en samlet kostnad på 0,9 millioner kroner.

Vedlikehold kommunale boliger i Hommelvik
Det er kartlagt et stort behov for vedlikehold på kommunale boliger, særlig er det en negativ utvikling på gjennomgangsboligene i Hommelvik. Dette ble avdekt i forbindelse med tilstandsanalyser av boligene i januar i år. Mange leiligheter bør rehabiliteres med nytt kjøkken og bad som følge av mange års slitasje. Rådmannen foreslår derfor å benytte 1 million kroner av årsresultatet fra 2018 til ekstraordinært vedlikehold til disse boligene i 2019.

Trimutstyr Midtsandtangen
Etter initiativ fra Malvik eldreråd har kommunestyret bedt rådmannen utrede etablering av aktivitetspark på Midtsandtangen. Utredningen fremgår av sak 13/2019 i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannen foreslo å finansiere aktivitetspark på Midtsandtangen på 0,5 millioner kroner med bruk av midler fra overskuddet for 2018. Utvalget sluttet seg til rådmannens innstilling.


Gikk 19,9 millioner i overskudd

Malvik kommune går så det griner. Tirsdag 4.juni legger økonomisjef Einar Spjøtvold (innfelt) fram årsoppgjøret for 2018. Dette viser et mindreforbruk (overskudd) på 19.9 millioner.

Engangsutgifter

Spjøtvold foreslår i årsoppgjøret at kommunen bruker 4,5 millioner til dekning av engangsutgifter som ikke vil påføre kommunen økte kostnader på lengre sikt.

Økonomisjefen foreslår at 15.437.000 kroner, settes på disposisjonsfond.

Forslag til disponering av årets regnskapsmessige mindreforbruk på 19,9 millioner kroner:

Inventar bibliotek på Vikhammer
Ved Vikhammer bibliotek har det lenge vært behov for nødvendig skifte av en del av møblementet som har stått der siden skolen åpnet. Malvik videregående skole er innstilt på å bevilge midler til nytt møblement, og rådmannen foreslår at Malvik kommune bidrar med 100 000 kroner fra årsoppgjøret for å få gjennomført dette tiltaket.

Opprusting av kommunale eiendommer som benyttes av frivillige
I forbindelse med søknader fra «dugnadsfondet» ble fire av søknadene på tilsammen 0,78 millioner kroner avslått, begrunnet med at det gjaldt kommunale idrettsanlegg, i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannen anbefaler at tiltakene gjennomføres, men at de prioriteres innenfor en samlet ramme på 0,4 millioner kroner. Dette for å sikre at det blir foretatt en prioritering av prosjektene slik at de som gir mest effekt blir prioritert først.

Møterom/Kantine rådhuset
I budsjettet for 2018 ble det satt av midler til en nødvendig oppgradering av kantina og møblement i formannskapssalen i rådhuset. Planlegging av dette tok mer tid enn forutsatt, og arbeidet ble utsatt til i 2019. Midlene for 2018 ble dermed ubenyttet og bidro til fjorårets overskudd. Et anslag for dette tilsier en samlet kostnad for dette på 0,6 millioner kroner, og rådmannen vil derfor foreslå at 0,6 millioner kroner av overskuddet for 2018 benyttes til oppgradering i 2019.

Vaksinering blant helsepersonell og øvrig ansatte
Høsten 2018 ble det iverksett tiltak for å oppnå økt dekning av influensavaksine spesielt blant helsepersonell. Resultatene viste at vi har en stor jobb å gjøre for å nå målet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om 75 prosent vaksinasjonsdekning. Folkehelseinstituttet melder i sin årsrapport for 2018 om at det på nasjonalt nivå ble varslet 216 utbrudd med totalt 3 547 rapporterte sykdomstilfeller. Nær 65 prosent av alle utbruddene ble varslet fra helseinstitusjoner, og omfattet bl.a. norovirus og influensa. Ellers er det påvist flere tilfeller av meslinger den siste tiden. I enkelte land i Europa er vaksinasjonsdekningen langt lavere enn i Norge og en del land har nå pågående smitte. Dette resulterer i økt smitterisiko også lokalt. For å høyne pasientsikkerheten, ønsker Malvik kommune som arbeidsgiver økt vaksinasjonsdekning blant alle ansatte, spesielt gjelder dette innen helse/ velferd. Rådmannen vil i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud legge en plan for videre arbeid. Det må i den forbindelse påregnes økte kostnader bl.a. til planlegging og gjennomføring, og det foreslås avsatt 150 000 kroner til dette fra årsoppgjøret for 2018.

Oppfølging av eldre søppeldeponi
De gamle avfallsdeponiene på Nesset og Engan viser behov for tiltak for å redusere påvirkning fra sigevann på Grindalsbekken/Sagelva og Homla. Supplerende prøvetaking og utarbeiding av en tiltaksplan/avslutningsplan for deponiene er nødvendig. Forurensningslovens § 7 tilsier at den ansvarlige for forurensning skal sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen. Plikten gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Forurensning fra kommunens gamle avfallsdeponi er kommunens ansvar. Rådmannen foreslår derfor å benytte 150 000 kroner fra årsoppgjøret for 2018 til å finansiere undersøkelser og tiltaksplan/avslutningsplan for avfallsdeponiene på Nesset og Engan.

Spise-/møterom Stasjonsvegen 14
Lokalene ved Vikhammer helsetun er ombygd og klare til å tas i bruk. Dette omfatter bl.a. møterom og spiserom i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven. Lokalene skal være tilgjengelige for samtlige virksomheter i kommunen. Før rommene kan tas i bruk må de må utstyres med bord/stoler, hvitevarer, it-utstyr og nødvendig solskjerming. Kostnaden for dette er estimert til 0,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår at dette finansieres over årsoppgjøret.

Forprosjekt Saksvik skole
I forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 vedtok kommunestyret følgende: «Kommunestyret ber rådmannen starte forprosjektering av mulig utbygging ved Saksvik skole i løpet av 2019. En slik forprosjektering må følge rådmannens anbefalinger, i utvalg for oppvekst og kultur, om en helhetlig utbygging av skoleanlegget. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av dette tiltaket i forbindelse med årsoppgjør for 2018.» Basert på erfaringstall fra Vikhammer ungdomsskole estimeres en kostnad for forprosjekteringen/mulighetsstudien til 0,5 millioner kroner.

Ventilasjon utebarnehager, nye lovkrav
Malvik kommune har fire kommunale barnehager som har friluftsavdeling. Disse avdelingene har bygg uten ventilasjonsanlegg (hyttene er bygd i perioden 2003 – 2006 og er på ca 40 m2 ). Hyttene ble godkjent i 2006 uten ventilasjonsanlegg ettersom ansatte og barn i hovedsak skal være ute. Kommunen fikk i februar 2019 henstilling om å foreta inneklimamålinger i disse hyttene. Bakgrunnen var at i ny forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler fra 2012, stilles det samme krav til inneklima i lokaler for friluftsavdelinger som det er i ordinære barnehagebygg. En egen rapport utarbeidet av Cowi, konkluderer med at vindusluftingen gir ikke tilstrekkelig utlufting når det er mange brukere i rommet. Samtidig medfører vinduslufting ujevnt/ustabil romtemperatur, samt at dette skaper trekk i enkelte soner. Det ble anbefalt å sette inn mekanisk ventilasjon i alle hyttene slik at forskriftens krav oppfylles. Dette er kostnadsberegnet til 0,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår å finansiere tiltaket i 2019 med bruk av midler fra overskuddet i 2018. Disse midlene vil bli overført til investeringsbudsjettet, ettersom dette er en oppgradering av standarden på eksisterende bygg.

Vanntåkeanlegg
For å redusere brannfare og dermed øke sikkerheten foreslås det å anskaffe vanntåkeanlegg (fungerer som sprinkleranlegg) til 2 kommunale leiligheter. Anleggene er lett å ettermontere, de er mobile og kan derfor flyttes dersom behovene endres. Tiltaket har en kostnad på 380 000 kroner.

Arbeidsplasser herredshuset – ombygging av det gamle biblioteket
Det er nødvendig å iverksette tiltak knyttet til kontorarbeidsplasser i herredshuset for å få et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Bygningsmessig standard er ikke tilfredsstillende når det gjelder tilgjengelighet, ventilasjon, trekk og annet. Dette forsterkes ved at kontorene er gjort om til dobbeltkontorer med kun enkle tilretteleggingstiltak. De årlige vernerundene avdekker også behov for forbedringer. For å bedre situasjonen er det startet en prosess for å ta i bruk det gamle biblioteket slik at man ved å ta i bruk mer areal for å få bedret situasjonen for den enkelte. Dette vil gi muligheten til å samle fagmiljøet på prosjekt og utbygging, og gjennom dette hente ut effekten a samlokalisering. Det vil i tillegg gi økt kapasitet på møterom som er en utfordring i dag. Tiltaket har en samlet kostnad på 0,9 millioner kroner.

Vedlikehold kommunale boliger i Hommelvik
Det er kartlagt et stort behov for vedlikehold på kommunale boliger, særlig er det en negativ utvikling på gjennomgangsboligene i Hommelvik. Dette ble avdekt i forbindelse med tilstandsanalyser av boligene i januar i år. Mange leiligheter bør rehabiliteres med nytt kjøkken og bad som følge av mange års slitasje. Rådmannen foreslår derfor å benytte 1 million kroner av årsresultatet fra 2018 til ekstraordinært vedlikehold til disse boligene i 2019.

Trimutstyr Midtsandtangen
Etter initiativ fra Malvik eldreråd har kommunestyret bedt rådmannen utrede etablering av aktivitetspark på Midtsandtangen. Utredningen fremgår av sak 13/2019 i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannen foreslo å finansiere aktivitetspark på Midtsandtangen på 0,5 millioner kroner med bruk av midler fra overskuddet for 2018. Utvalget sluttet seg til rådmannens innstilling.