Foreslår endringer i Vikhammer sentrum

Malvik Høyre har holdt gruppemøte før neste møte i Malvik kommunestyre.

Den store saken i kommende kommunestyremøte er 2. gangs behandling av Sentrumsplan Vikhammer. Etter en nøye gjennomgang av forslaget som er sendt ut, vil Malvik Høyre fremme noen endringsforslag:

Noen av forslagene ble fremmet av Anders Frost under ARESAM møte 09.05.2019.

1: Malvik Høyre ønsker at Malvik veien ikke skal klassifiseres som miljøgate, men som gjennomgangsgate.

Begrunnelse: Malvik veien er og vil bli en sterkt trafikkert gate, som egner seg dårlig til miljøgate. En ny miljøgate bør eventuelt anlegges som en del av veisystemet i nytt boligområde, og ikke fylkesveien.

2: Byggehøyde.

Med bakgrunn i det som er vedtatt i arealplan foreslår vi at det på område B4 og B5, som er helt nye områder bør det tillates byggehøyde på 2 – 6 etasjer. I forslaget står det 2-5 etasjer på disse områdene.

3: Byggehøyde:

På område BK1 og BK2 mot Malvik veien, tillates det byggehøyde på inntil 6 etasjer, og på område BKB5, økes fra 2-4 etasjer til 2-5 etasjer. På områdene sør for Malvik veien tillates inntil 7 etasjer.    

Begrunnelse pkt 2 og 3: Vi skiller mellom hensyn til eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Vi mener at når man skal omregulere kommunens beste jordbruksland til boliger så bør vi også utnytte investeringen best mulig. Sentrumsplan Vikhammer ligger i fortettingssone A. Der sier kommuneplanens Arealdel som ble vedtatt i kommunestyre at det kan tillates 2-6 etg. byggehøyde nord for fylkesveien og 4 – 6 etasjer sør for fylkesveien. Det ble etter forslag fra Høyre vedtatt at det sør for Malvik veien kan bygges opp til 7 etasjer.  I tillegg vil dette imøtekomme Fylkesmannens ønske om god utnyttelse av dyrket mark som bygges ned.

4: Endring av status vedr gårdstun på B5, til bolig, næring og tjenesteyting (BKB?). 

Begrunnelse: På felt B5 ligger dagens gårdstun. Når felt B5 er ferdig utbygd, vil Paul Vikhammer ikke ha mere dyrkajord igjen, og dagens gårdstun/driftsbygninger vil ikke ha noen landbruksmessig verdi. Derimot ville dette flotte gårdstunet bli en flott miljøskaper i området Vikhammer sentrum viss det åpnes opp for bolig, næring og tjenesteyting. Dette ville da bli en flott arena for nisjebutikker og små håndverksbedrifter med utsalg. Ett slikt miljø i dagens bygningsmasse, ville igjen skape grunnlag for at tunet mellom bygningene ville bli en utmerket arena for torghandel, bondens marked o.l. Malvik Høyre ønsker derfor at tunet endres til bolig, næring og tjenesteyting. Dette vil bli en sterk miljøskapende del av Vikhammer. I tillegg er det ingen grunn til at gårdstun på B4 og B5 skal ha ulik status.

5: Endring av rekkefølgebestemmelser B1, B4 og B5, inkl. BKB1 og BKB5:

En endring av rekkefølgebestemmelse av felt B4 og B 5, blir som følger: B4 og B5 skal først bygge ut 50% av sine arealer, nærmest Malvik vegen, før man kan fortsette utbygging på siste 50%, ned mot sjøen. Man deler disse to felt likt, med en strek øst/vest, hvor område sør for denne streken bygges ut først. Felt B1 skal fortsatt ikke bygges ut før 50% av B4 og B5 er bygget ut, inkl. BKB1 og BKB5.

Begrunnelse: Felt B4 og B5 vil ha store kostnader i forbindelse med felles infrastruktur som vei, vann, kloakk og overvann. Dette er kostnader som disse to utbyggere bør samarbeide om, både for å kunne utføre dette rasjonelt, fordele kostnader og korte ned anleggsperioden. En rekkefølgebestemmelse som sier at B4 først kan bygges ut når min 50% av B 5 er bygget ut, vil skape problemer i forbindelse med samarbeidet om infrastruktur, da det er liten grunn til å tro at utbygger på B4 vil være med å dele kostnader i denne sammenheng lang tid i forveien, før man vet noe om tidsperspektiv for sin byggestart. På bakgrunn av dette, bør ideelt sett begge felt tillates bygd ut på samme tid. Subsidiert, bør en rekkefølgebestemmelse si at felt B4 og B 5 skal først bygge ut 50% av sine arealer, nærmest Malvik vegen, før man kan fortsette utbygging på siste 50%, ned mot sjøen. At man deler disse to felt likt, med en strek øst/vest, hvor område sør for denne streken bygges ut først. Felt B1 skal fortsatt ikke bygges ut før 50% av B4 og B5 er bygget ut, inkl. BKB1 og BKB5.

En slik endring, vil fortsatt imøtekomme Fylkesmannens innsigelse på dette punkt.

6: Felt B2:

B2 får endret status, til bolig, næring og tjenesteyting. % BYA endres til 40 %

Begrunnelse: Grunnet den gode beliggenhet, mot Malvik vegen. I tillegg vil ikke boliger på bakkeplan være spesielt attraktive pga støy, innsyn etc. I tillegg er dette en beliggenhet som er ypperlig, i forhold til at Vikhammer også i fremtiden har muligheten for å kunne ha en bensinstasjon. Utnyttelsesgraden på dette feltet synes også å være urimelig lav. % BYA bør være 40 %, ikke 20 %.

7: Felt B6. Den del av området som i dag består av 3 hus, mot Seljevegen, bør endres til samme status som BKB2.

Begrunnelse: Her ligger det i dag 3 hus mot Seljevegen. Det området som hører til disse 3 hus burde også vært skravert og ha samme status som BKB2. Dette vil ikke bety at beboerne blir tvunget til å flytte, men det gir nåværende og fremtidige beboere av dette området en fremtidig valgfrihet, samtidig som sentrumsplanen blir mere helhetlig.

Malvik Høyre mener med disse velbegrunnede endringsforslag, at det blir en mere helhetlig sentrumsplan for Vikhammer, og vi både håper og tror at vi kan få med flertallet i kommunestyret på disse endringer.

For Malvik Høyre

Frank Arne Hammer
2.kandidat

Fritz Olav Bade,
3. kandidat           

Anders Frost
ARESAM representant                     
5. kandidat