Går inn for digitale trygghetsalarmer

Malvik kommune har deltatt i en felles anskaffelsesprosess om digitale trygghetsalarmer med blant annet Trondheim kommune, og som følge av dette er det inngått kontrakt med ny leverandør.

Som følge av dette igjen er samtlige trygghetsalarmer planlagt skiftet ut i løpet av høsten.

– Utskiftingen til digitale trygghetsalarmer og revidert vertskommuneavtale medfører en ekstra kostnad på i overkant av 1,1 millioner kroner årlig for Malvik kommune.

-Dette anser rådmannen imidlertid som viktig for å kunne møte økningen i tjenestebehov fremover og spesielt den skisserte økningen i antallet eldre, skriver kommunalsjef Tone Østvang i en innstilling, som skal behandles av Utvalg for Helse og Omsorg.

Rådmannen går inn for at:

1. Vertskommuneavtalen mellom Trondheim, Klæbu og Malvik om drift av digitale trygghetsalarmtjenester vedtas.

2. Malvik kommune tilbyr trygghetsalarm inkludert røykvarsler som standardpakke.

3. Forslag til reviderte satser for egenbetaling for trygghetsalarm og satser for andre aktuelle velferdsteknologiske løsninger, fremlegges i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett for 2020 og handlings- og økonomiplan 2020 – 2023.

Forslag til reviderte satser for egenbetaling for trygghetsalarm og satser for andre aktuelle velferdsteknologiske løsninger, fremlegges i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett for 2020 og handlings- og økonomiplan 2020 – 2023.

I dag er det ca. 180 personer som har trygghetsalarm i Malvik kommune. Dette er både analoge og digitale trygghetsalarmer som leies fra Trondheim kommune.

Når innbyggerne trykker på alarmen, går det et varsel inn til Trygghetspatruljen i Trondheim kommune, som fungerer som responssenter og en «førstelinje» som snakker med den som utløste alarmen.

Ved behov for uttrykning, kontaktes hjemmesykepleien i Malvik som rykker ut til aktuell tjenestemottaker.

Budsjetterte kostnader for trygghetsalarm inneværende år er 823 000 kroner. Inntektene var gjennomsnittlig på 19 000 kroner per måned i 2018, dvs. totalt 228 000 kroner. Nettokostnaden for kommunen var dermed 595 000 kroner i 2018.

Bedre kvalitet

-Innføring av digitale trygghetsalarmer gir kommunene mulighet til å forbedre tjenestekvaliteten og pasientsikkerheten til innbyggerne, bl.a. ved at flere former for teknologi blir koblet sammen og knyttet til en god svartjeneste/et responssenter. Responssenteret/ alarmmottaket ved Helsevakta kan da ta imot ulike varslinger, eksempelvis når det gjelder brann, fall, medisinering og sporingsteknologi (GPS) og ved behov melde dette videre til lokalt hjelpeapparat.

-Dette vurderes som viktige lavterskel – tiltak som kan bidra til økt trygghet og selvhjulpenhet, samt redusere/utsette hjelpebehov. Det er en kjent sak at noen grupper er mer utsatt for brann enn andre. Ved utskifting til digitale trygghetsalarmer, anbefaler rådmannen at røykvarsler inkluderes og leveres som en standardpakke til alle som har trygghetsalarm. Dette anses som et viktig brannforebyggende tiltak.

I forbindelse med neste års forslag til budsjett og økonomi og handlingsplan, vil rådmannen fremlegge en egen sak hvor aktuelle betalingssatser innen helse/ velferd blir foreslått revidert. Dette kan bl.a. innebære forslag til nye betalingssatser for trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske tjenester som kan bidra til økte inntekter og redusere kommunens kostnader.