Rådmannen vil ikke ha flere betalingsterminer

Kommunestyret ba gjennom behandlingen av handlings- og økonomiplan 2019-2022, med budsjett for 2019, rådmannen om å se på ulike løsninger for å legge til rette for flere innbetalingsterminer for kommunale avgifter.

Rådmannen har sett på saken og anbefaler at dagens betalingsordning med tre terminer per år videreføres med forfall i første, mot dagens andre, måned per tertial.

Tidligere forfallsmåned vil føre til betaling andre måneder enn for de interkommunale renovasjonsgebyrene.

Innbyggerne vil da kunne fordele gebyrene på fem ulike betalingsdatoer mot dagens fire betalingsdatoer.

Færre terminer vil trolig føre til lavere kostnader både for innbyggerne som sliter med å betale i tide og Malvik kommune.

Det anbefales videre at Malvik kommune og Værnesregionen fortsetter å oppfordre til bruk av eFaktura og/eller avtalegiro.

Formannskapet skal ta stilling til saken tirsdag.

Ville blitt dyrere

Endring fra dagens ordning med tre terminer per år for kommunale avgifter til fire, vil øke Malvik kommunes andel av kostnader hos Værnesregionen med om lag 120 000 kroner.

Videreføring av tre terminer per år med fremskyndet forfallsdato vil gi kommunen en positiv årlig likviditetseffekt på om lag 150 000 kroner. Ekstrakostnaden for fire terminer per år sammenlignet med tre terminer per år med fremskyndet forfall vil – medregnet om lag 10 000 kroner mindre likviditetseffekt, være om lag 130 000 kroner.

Gir bedre likviditet

I tillegg vil flere terminer trolig kreve større ressursbruk innad i kommunen. Innbyggerne vil ved fremskyndet faktureringsmåned få én ekstra forfallsdato for kommunale- og interkommunale avgifter. Rådmannen anbefaler derfor videreføring av dagens betalingsordning med tre forfallsdatoer for kommunale avgifter, men med fremskyndet faktureringsmåned.

Videreføring av tre terminer per år med fremskyndet forfallsdato vil gi kommunen en positiv årlig likviditetseffekt på om lag 150 000 kroner