Lokalpolitiker privatiserte kommunal eiendom

Etterkommer pålegg om å rive skjermvegg og støttemur.

Malvik kommune fattet i september i fjor et administrativt vedtak om at Thomas Ulstad i Øvre Sveberglia blir ilagt tvangsmulkt, etter ulovlig inngjerding av ca 100 m2 av kommunens eiendom, som er avsatt til lekeplass/tursti.

Ulstad ble pålagt å rive de skjermvegger og støttemurer han ulovlig har satt opp på kommunens eiendom i Øvre Sveberglia. Han er også ilagt tvangsmulkt som en engangsmulkt på 5000,- kroner, samt løpende dagmulkt på 500,- kroner dersom ulovligheten ikke rettes innen tre uker fra rettskraftig vedtak.

Ulstad, som stiller til valg for Sv foran høstens kommunevalg, har klaget på vedtaket og hevder at skjermvegger og støttemurer er reist etter avtale med kommunale saksbehandlere, velforeningen og enkelte politikere i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging.
(Saken fortsetter under bildet)

Dette er den omstridte skjermveggen ut mot sti til lekeplass (Foto privat: skjermdump fra klage til Malvik kommune)

Umulig å bo i huset

Vedtaket i Malvik kommune ble påklaget av Ulstad og som grunnlag for klagen er det i det vesentlige anført at det ville vært umulig å bebo huset med en offentlig og svært trafikkert gangvei én meter fra alle sørvendte vinduer.

Ulstad hevder i sin klage at det er gitt flere muntlige bekreftelser fra kommunens saksbehandlere om at tiltaket skal være godkjent. Han viser også til at velforeninga i området har godkjent planene.

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) behandlet klagen i møte den 17.1.2019 og besluttet å holde fast på det første vedtaket og har deretter oversendt klagen til Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen finner ut fra en gjennomgang av klagen, med vedlegg, at det sentrale i denne saken er å vurdere om der foreligger en ulovlighet og om kommunens vedtak er i tråd med de regler som gjelder ved ulovlighetsoppfølging.

Tiltaket er omtalt som skjermvegg og støttemur og gjerder inne et areal på om lag 100 m2 , slik at dette i realiteten blir tilleggsareal til Ulstads boligtomt. Området er omfattet av reguleringsplan for Øvre Sveberglia boligfelt.

I planen er området avsatt til lekeplass. Tiltaket medfører at arealet innenfor skjermveggen blir privatisert, noe som er i strid med formålet bak arealformålet lekeplass. For at tiltaket skal bli lovlig forutsettes det dispensasjon.

-Ut fra kartgrunnlaget som er vedlagt saken er det klart at tiltakshaver ikke har eiendomsrett til grunnen støttemurer og skjermvegg er oppført på og det er kommunen som er hjemmelshaver til arealet. De har heller ikke en avtale med grunneier som gir de rett til å disponere over arealet, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Det følger av plan og bygningslovens § 21-6 at bygningsmyndighetene har plikt til å avvise en søknad der det er klart at søker ikke innehar de nødvendige privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter.

-Dette er et klart tilfelle her, skriver Fylkesmannen.

Søknad om å oppføre tiltaket anses derfor ikke å ha noen hensikt, da kommunen uansett ikke kan realitetsbehandle søknaden når eiendomsforholdene er som her.

Ville kjøpe men søkte ikke om byggetillatelse

I denne saken er det fra kommunens side gitt pålegg om å fjerne skjermvegg og støttemurer som er oppført på kommunens eiendom og som medfører at om lag 100 m2 av kommunal grunn blir privatisert og framstår som en del av tiltakshavers uteområde, uten at dette kan disponeres av allmenheten.

Kommunen skal gjentatte ganger ha kontaktet Ulstad angående tiltaket, første gang før det var ferdigstilt.

Fylkesmannen ser det derfor ikke som sannsynlig at Ulstad har misforstått eiendomsforholdene eller lignende. Dette underbygges også av at de har kontaktet kommunen for å få kjøpe arealet.

-Samtidig har de ikke kontaktet kommunen angående byggetillatelse. Fylkesmannen ser det ikke som urimelig at risikoen i en sak som denne ligger på tiltakshaver og det er da rimelig at de igjen blir ansvarlige for å fjerne tiltaket, heter det i vedtaket. (Saken fortsetter under bildet)

Skjermdump: saksfremlegg Malvik kommune

Tvangsmulkt

Når det gjelder tvangsmulkten er denne satt til 5000,- kroner i engangsmulkt, samt 500,- kroner per dag i løpende mulkt dersom retting ikke er utført innen fristen.

Fristen for retting er i saken satt til tre uker etter endelig vedtak, det vil si at fristen starter å løpe fra fylkesmannen fatter sitt vedtak. (6.mai 2019. journ.anm)

Fylkesmannen mener Ulstad gjennom tiltaket har oppnådd en fordel ved at de over flere år har kunnet disponere kommunens areal som sitt eget uteareal.

Fylkesmannen ser mulktens størrelse for å være relativt moderat og at den står i rimelig forhold til ulovligheten.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Retter seg etter pålegget

Thomas Ulstad sier at Fylkesmannen har rett i sin konklusjon om at det ikke hersker noen tvil om hvem som eier hva på Øvre Sveberglia.

– Det det har hersket stor usikkerhet rundt, er vår mulighet til å kjøpe dette området som privatpersoner. Det ble av kommunen allerede i 2014 kommunisert på en slik måte at vi forsto det som at vi kunne få kjøpe dette arealet som tillegg til eksisterende tomt.

-Vi har gjennom dialog med flere saksbehandlere på teknisk etat fått de samme signalene; dersom det er greit for velforeningen, er det greit for oss. Da vi for andre gang fikk denne beskjeden og styret i velforeningen for andre gang skrev til kommunen at dette var greit og vi ikke hørte fra etaten på over to år, trodde vi denne saken var i orden.

-Vi hadde gjort slik saksbehandleren sa. Da det i etterkant har kommet en ny saksbehandler inn i saken, fikk vi melding om at dette slett ikke var i orden. Dette til tross for foregående dialog med samme etat, forteller Thomas Ulstad.

-Saken ble derfor behandlet av ARESAM og av disse oversendt fylkesmannen for endelig avklaring. Fylkesmannen har kommet til sin konklusjon og vi retter oss selvfølgelig etter denne, sier han. (Saken fortsetter under bildet)

Vi vil rive skjermvegg og støttemur, sier Thomas Ulstad (innfelt)

Kommunen har ikke holdt det de har lovt

-Det som er beklagelig i denne saken er at kommunen ved teknisk etat har gitt lovnader som de ikke har tillatelser til å følge opp. Kommunen kan nemlig ikke frigi ett område som forpaktes av andre (velforeningen).

-Det er derfor svært villedende av kommunen at de gir slike signaler og at de forteller oss hva vi må gjøre for at vi rettmessig kan kjøpe det omtalte området. Vi fikk som sagt beskjed om at velforeningen måtte godkjenne dette og at en arkitekt måtte tegne om reguleringsplanen for området.

-Vi har til sammen hatt i overkant av 10.000.- i utgifter på dette for å rette oss etter rådene fra kommunen og mener vi i denne saken ikke har opptrådt klandreverdig, men handlet i god tro og etter spesifikke råd fra ansatte på teknisk etat i Malvik kommune, sier Ulstad.

-Som sagt vil vi rette oss etter det endelige vedtaket og tilbakeføre området slik det var før vi tok det i bruk.

Kommunen skal være restriktive med å selge

Thomas Ulstad er politisk aktiv og stiller til valg som SV sin 2.kandidat til høstens kommunevalg.

-Når det gjelder mitt politiske engasjement står jeg inne for at kommunen bør være restriktive til å selge kommunal fellesgrunn til private. Dette for å sikre at fellesskapet kan benytte de fleste arealene i kommunen vår.

-Jeg kan heller ikke se at dette synet kommer i noen slags konflikt med ovenfornevnte sak da vi gjennom lang dialog med kommunen, befaring av kommunen og innhenting av den dokumentasjonen kommunen etterspurte, har handlet i god tro, sier han.

-Området det her er snakk om er heller ikke egnet til bruk av noen andre enn de som bor på tomta, og er heller ikke stort nok til å benyttes til leke- eller oppholdsformål, avslutter han.