Sier nei til gangfelt

En innbygger har henvendt seg til Malvik kommune med en oppfordring om å få i stand et fotgjengerfelt over fylkesvegen ved Djupvasskaia / Sollielva i Hommelvik.

I det dokumentet som Malvik kommune har gitt Malviknytt innsyn i, argumenterer innbyggeren med at den nye Malvikstien bør få en trafikksikker kryssing av Fv 950.

-Hommelvik har fått en flott tursti for både gående og syklende i Malvikstien fra Muruvik til Djupvasskaia. For de myke trafikanter som ønsker å ta turen langs stien, og fortsette trimturen utover mot Malvik og kanskje besøke Midtsantangens flotte fasiliteter blir kryssingen av Malvikvegen ved Sollielva en virkelig utfordring, heter det i forespørselen.

Det «grønne skiftet»

-Det er et klart uttalt politisk ønske både utfra et helse‐ og miljøperspektiv at både trim og nyttetransport skal skje med sykkel og/eller til fots. Dette innebærer at man kan reise fra Muruvik helt til Trondheim som myke trafikanter uten fare for konflikt med biltrafikken. Med ett alvorlig og svært farlig unntak. Kryssingen av Malvikvegen ved Sollielva, skriver innbyggeren og fortsetter:

-Dette stedet er uoversiktlig både for biler og for kryssende myke trafikanter. Jeg vil anmode om at «Det grønne skiftet» i kommunen også synliggjøres ved at dette krysningspunktet gjøres trafikksikkert, og slik sikrer trygg ferdsel langs kommunens gang og sykkelvei langs fjorden uten fare for liv og helse, fortsetter innbyggeren.

Trafikklys

-Jeg vil derfor anmode om at krysningspunktet sikres ved at det etableres et trafikklys som kan aktiveres av eventuelle syklister/gående ved behov. Sekundert at det etableres et godt opplyst fotgjengerfelt som også blir kunngjort med skilting for bilistene i god tid på forhånd, skriver innbyggeren i sitt brev og anmoder Malvik kommune om at henvendelsen blir sendt til rette instans.

Gangfelt gir falsk trygghet.

Statens Vegvesen, Vegforvaltning- og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag, har behandlet henvendelsen og avgitt svar.

-Saken er behandlet i tråd med kriteriene for etablering av gangfelt gitt i håndbok V127 Kryssingsteder for gående. Det er blant annet krav til antall kryssende, trafikkmengde, sikt mot gangfelt, fartsgrense og fartsnivå før man vurderer å etablere gangfelt, heter det i vegvesenets svar.

-Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, ikke et trafikksikkerhetstiltak.

-Etablering av gangfelt der forholdene ikke ligger til rette for det, kan ofte gi en økning i antall ulykker. Slike gangfelt kan gi falsk trygghet, da fotgjengeren oppfatter det som tryggere å krysse, uten at risikoen for å bli påkjørt blir redusert.

-Undersøkelser viser også at bare halvparten av bilistene stopper for fotgjengere i gangfelt. Om det anlegges gangfelt der det er få kryssende, blir bilistene vant til at det sjelden krysser noen i gangfeltet og dermed mindre oppmerksomme.

-På bakgrunn av ovennevnte kan Vegforvaltning- og trafikksikkerhetsseksjonen ved Vegvesenet i Trøndelag dessverre ikke imøtekomme ønske om etablering av gangfelt over fv. 950.

Fotgjengere kommer rett ut i veibanen