Stor beredskapsøvelse onsdag

Malvik kommune deltar i en omfattende beredskapsøvelse onsdag. Nærmere 350 mennesker i hele Trøndelag blir involvert i øvelsen.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som står bak «Øvelse Sodd 2019». Samtlige kommuner i fylket har fått tilbud om å delta i beredskapsøvelsen, og hele 42 kommuner har varslet at de skal øve. Hensikten med øvelsen er å bedre kommunenes evne til å håndtere en pandemi, samtidig som de skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og kommunale tjenester. Øvelsen gjennomføres 3.april 2019.

-For publikum vil øvelsen på onsdag merkes i svært liten grad, siden Øvelse Sodd primært er en diskusjons- og refleksjonsøvelse (papirøvelse) hvor det legges lite eller ingen vekt på stresstesting av organisasjonen. Rent praktisk handler øvelsen først og fremst om å teste ut om eksisterende planverk og rutiner er egnet til å løse ulike scenario, forteller beredskapskoordinator Ole Chr. Iversen, i Malvik kommune.

Øvelsen involverer først og fremst kriseledelsen samt sentrale støttefunksjoner som loggførere, informasjonsmedarbeidere, og eventuelt virksomheter som naturlig knyttes til det enkelte scenario.

-Siden pandemi er scenario for årets øvelse, er det naturlig å tenke at virksomheter som helse og velferd og hjemmesykepleien vil bli involvert (primært gjennom virksomhetsleder). Det er også aktuelt å involvere andre virksomheter, for eksempel skoler og barnehager, for å drøfte hvordan en pandemi vil kunne påvirke kommunens tjenesteproduksjon.

-Eksakt hvilke virksomheter som blir involvert, er det opp til kriseledelsen å avgjøre på selve øvelsesdagen, ut fra hvilket scenario Fylkesmannen spiller opp, forklarer Iversen.

I kriseledelsen i Malvik kommune sitter rådmannens lederteam, kommuneoverlegen, politiet (lensmann eller stedfortreder), ordfører, samt beredskapskoordinator. I tillegg tiltrer støtteressurser etter behov, dette kan være loggførere, faglig støtte fra virksomheter, informasjonsmedarbeidere, IT-støtte, m.v.

-Det er i utgangspunktet litt vanskelig å si eksakt hvor mange fra Malvik kommune som vil delta i øvelsen, men jeg estimerer at cirka 20 personer vil være med i løpet av øvelsens gang, forteller han.


Slås ut av pandemi

Scenarioet for øvelsen er pandemi – det vil si et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Begrepet brukes hovedsakelig om infeksjonssykdommer. Et alvorlig utbrudd av en pandemisk influensa er ett av de mest utfordrende samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss. Av den grunn er også dette ett av scenariene som trekkes fram i risiko- og sårbarhetsanalysen for Trøndelag, ROS Trøndelag 2019.


Øvelse gjør mester

Meningen med øvelser er å bedre beredskapen og krisehåndteringen. Av den grunn legger Fylkesmannen stor vekt på evaluering etter øvelser. Dette for å finne mulige forbedringspunkter. Etter fjorårets øvelse sodd meldte deltakerkommunene over 200 tiltak og forbedringspunkt. Det handlet om alt fra anskaffelser av nødnett og satellittelefoner, ulike planer for å opprettholde forsyninger og innkjøp av nødstrømsaggregat mm.  

-Som beredskapskoordinator er jeg glad for at Malvik kommune prioriterer å gjennomføre øvelser. Øvelse gjør organisasjonen bedre rustet til å håndtere alle typer uønskede hendelser, og jevnlige øvelser bygger en god beredskapskultur på alle nivå i organisasjonen, sier Ole Chr. Iversen.