Se Kommunestyremøtet direkte

Tema Kommuneplanens arealdel

Mandag klokken 18.00 er det kommunestyremøte i Bruket kulturhus hvor fem saker skal til behandling og Rådmannen skal orientere om Kommuneplanens arealdel.

Nye Politivedtekter, opprettelse av stilling som Mobbeombud og forslag til Byvekstavtale står på sakslista over saker de folkevalgte skal ta stilling til.

Saker til behandling:

  • Revidering av forskrift om politivedtekt
  • Opprettelse av stilling som mobbeombud
  • Finansrapport for 2018
  • Trondheim Havn IKS – Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltakerkommune i Trondheim Havn IKS
  • Byvekstavtale

Orienteringssaker:

  • Saksprotokoll trafikksikkerhetsutvalget 14.03.2019 – Tilbakemelding til kommunestyret på mandat og saksgang rundt trafikksikkerhetsutfordringer

Referatsaker:

  • Møtereferat ungdomsråd
  • Fremtidens havn i Trøndelag, en havn i utvikling – Strategiplan 2019-2030

Tema: Kommuneplanens arealdel

  • Kommuneplanens arealdel tas opp som tema i kommunestyremøtet og hensikten er at man skal legge et godt grunnlag for den kommende politiske behandlingen. Rådmannen legger opp til en grundig gjennomgang av saken, med mulighet for å stille oppklarende spørsmål.
  • Det er Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) som først får saken til politisk behandling den 3.april. Da skal de sju medlemmene i utvalget innstille i saken til kommunestyret som da etter planen skal behandle saken 29.april.

Se kommunestyret direkte her.