Får kjøre ut materialer med snøscooter

Mostadmark idrettslag gis dispensasjon til transport av materialer i forbindelse med klopplegging av tursti mellom Mostadmark skytterbane – Åltjønna – Engvollen.

Tillatelsen er gitt av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging og er etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Vilkår for tillatelse

Det er gitt tillatelse til å bruke fem snøscootere/ATV med belte. Det er en forutsetning at kjøring med snøscooter / ATV med belter skjer på frossen og snødekt mark, slik at motorferdselen ikke medfører kjørespor og terrengslitasje. Samtidig vises det til aktsomhetsplikten i motorferdselloven og naturmangfoldloven for å unngå skade og ulempe for natur og mennesker, heter det i vedtaket fra ARESAM.

Klopplegginga vil skje fra Skytterbanen til Engvollen i området på kartet. (Kart: skjermdump Malvik kommune)