Rådmannen foreslår at kommunestyret sender sju tiltak til megling

Flere tiltak er ikke med i 2.gangs behandling av KPA.

Rådmannen i Malvik foreslår å utsette behandlingen av en rekke punkter i 2. gangsbehandlingen av kommuneplanens arealdel 2018 – 2030.

Det var knyttet stor spenning til hva de ulike innsigelsene fra blant andre naboer, grunneiere og Fylkesmannen ville ha å si for den videre behandlingen av planen og i saksfremlegget som Malvik kommune sendte ut like etter klokken 18 fredag 15.mars heter det at sju av områdene «unntas rettsvirkning, inntil innsigelser er avklart.»

Dette gjelder følgende områder:

  • A1 Travbane
  • A5 Buås 1
  • NF2 Nærings- og forretningsområdet Storsand – Vulu Østre
  • B28 Bjørkli
  • B29 Smiskaret
  • F1 Kolonihager Herjuan
  • Hensynssone H540_9 Forlengelse av Malvikstien

Kan avgjøres av departement

Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta planforslaget slik det foreligger, og å ta innsigelsespunktene videre til mekling og om nødvendig til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Det anbefales at rådmannen forbereder mekling og at politisk ledelse deltar i meklingen. Arealer med innsigelse vil framstå uten rettsvirkning knyttet til ny plan fram til dette er avklart i meklingsprosessen.

Gammel plan vil da gjelde for disse arealene i mellomtiden, heter det i saksfremlegget.

Du kan lese saksfremlegget her. (ekstern lenke)

Karlslyst og økolandsby ute

Det er også gjort endringer i hvilke tiltak som ikke følger planen videre. Rådmannen foreslår at planene om boliger på Karlslyst i Hommelvik, Malvikbakk økolandsby i Revdalen, boliger på Kvergjerdsplassen, på Aunet og i Rota taes ut av KPA. Dette gjelder også massedeponi på Sjøvold.

Nye plankart travbane

Etablering av travbane på gården Bjørnstad har fått mye oppmerksomhet og må etter innsigelsene til megling før planene kan behandles

Det opprinnelige høringsforslaget viste areal til selve konkurransearenaen og i tillegg to ulike plasseringer for trenerstaller.

Gjennom høringsuttalelsene har det kommet frem at aktuelle grunneiere ikke ønsker at det skal bli etablert treningsanlegg på deres eiendom. Som følge av dette foreslår rådmannen at plankartet justeres til kun å omfatte erstatningsareal for konkurransearenaen på Leangen som travsporten må flytte ut av i løpet av 2022.

Dette omfatter 308 daa, hvorav 103 daa er fulldyrket og så godt som resten er dyrkbart med ulike egenskaper. Realisering forutsetter at konsekvensutredningen konkludere med en rekkefølgebestemmelse til travformålet i planbestemmelser og retningslinjer.

For konsekvensene av tiltaket vises det til konsekvensutredningen.

Rekkefølgekrav:

Eventuell etablering av trenerstaller: Før oppstart av detaljregulering forutsettes det at travsporten har avklart sitt behov for trenerstaller og at det foreligger avtale med grunneier(-e) om etablering av treningsanlegget på et areal som ikke er dyrket eller dyrkbar mark i dag. Arealet må ligge innenfor nær avstand sør for selve konkurransearenaen.

Treningsanlegget med forbindelser til konkurransearenaen skal angis på plankart, i bestemmelser og i utredningsprogrammet for øvrig.

Kartet endres som følger:

  • Arealet A1 travbane omfatter kun det arealet travsporten har behov for til selve konkurransebanen. Dette omfatter eiendommen gnr/bnr 23/6, som Leangentravets Eiendom AS har inngått opsjonsavtale om å kjøpe, samt tidligere eneboligtomter 23/9 og 23/11 som er innløst av Statens vegvesen.
  • Vidarhall 23/5 gis eget formål.
  • Enebolig på 23/10 gis boligformål.