Bekymret for trafikksikkerheten i Muruvik

Trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune er bekymret for trafikksikkerheten i krysset Malvikvegen (FV 950) – Muruvikvegen.

Nå har kommunen sendt en henvendelse til Statens vegvesen der de viser til at på fylkesvegen i Muruvik er en busslomme i nordgående retning i dette krysset. Busslommen brukes av bilister til forbikjøring, sørgående busslomme benyttes også til høyresvingefelt for de som skal til Muruvik.

Det er etablert et fotgjengerfelt for å komme over fylkesvegen til busslomme nordgående, som i praksis krysser fire felt.

Kommunen har mottatt flere bekymringsmeldinger angående trafikksikkerheten i dette området, spesielt med tanke på myke trafikanter.

Malvik kommune ønsker derfor at Statens vegvesen gjør en vurdering på hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på dette stedet, heter det i en henvendelse Malvik kommune har sent til vegvesenet.