Foreslår intern utlysing av stillingen som mobbeombud

Ifølge rådmannens innstilling til møte Utvalg for oppvekst og kultur den 14.februar, går administrasjonen inn for å opprette en stilling som mobbeombud for Malvik i 50%.

Kommunalsjef Ester Sandtrø foreslår at stillingen som mobbeombud lyses ut internt i sentraladministrasjonen som 50 % stilling for 18 måneder.

Stillingen kombineres med andre oppgaver sånn at den ansatte får 100% stilling.

Dersom det ikke lar seg gjøre å rekruttere internt lyses stillingen ut som 100% stilling, da i kombinasjon med andre nødvendige arbeidsoppgaver.

Mobbeombudets rolle og bidrag skal dokumenteres godt underveis med tanke på evaluering etter 18 måneder.

I vedtaket fra behandlingen i utvalg for oppvekst og kultur fremgår det tydelige krav/forventninger til stillingen, og rådmannen har tatt utgangspunkt i denne bestillingen.

Det er i bestillingen lagt vekt på at ombudet skal bistå med å finne løsninger og bidra med veiledning og oversikt i skolemiljøsaker. Ved tilsetting av det fylkesvise mobbeombudet ble det lagt vekt på skolefaglig bakgrunn. Rådmannen mener det også vil være mest optimalt for denne stillingen, men ikke avgjørende.

Erfaring fra arbeid med veiledning og konfliktsaker og kompetanse på kommunikasjon og relasjoner vil være viktig. Den som blir tilsatt må ha god kunnskap om opplæringsloven og om veiledninger, føringer og ressurser om læringsmiljø som finnes regionalt og nasjonalt. S

tillingen skal være uavhengig av den øvrige administrasjonen av skoler og barnehager i kommunen, og rådmannen vurderer at ved tilsetting i kommunen bør personalansvar og faglig ansvar ligge i sentraladministrasjonen, men tydelig utenom oppvekstområdet. Det er naturlig nok svært vanskelig å anslå hvilken stillingsstørrelse det vil bli behov for.

Hele Trøndelag har etablert et mobbeombud i 100 % stilling opprettet av Fylkeskommunen.

Det er politisk vedtatt og prioritert lønnsressurser til 50 % stilling lokalt for Malvik, og rådmannen vil anbefale å følge vedtaket fra utvalg for oppvekst og kultur i at det i stillingen legges inn at den skal brukes som ressurs på andre arenaer der veiledning kan hjelpe til et bedre oppvekstmiljø på et mer generelt grunnlag.

Ikke samarbeid med nabokommuner

Rådmannen har ved flere anledninger kontaktet Trondheim kommune og Stjørdal kommune om et mulig samarbeid blant annet for å sikre uavhengigheten i rollen til denne ressursen.

Begge kommuner har meldt tilbake at dette ikke er et samarbeid de ønsker å gå inn på nå. Trondheim kommune opplyser at de skal se på ny organisering av sitt skoleteam, og må i tilfelle konkludere på dette først, heter det i saksfremlegget.

Saken skal endelig behandles av kommunestyret.