Brøyter ikke gangveg på grunn av sikkerheten

Den nye gang- og sykkelvegen mellom Dalabakken og Snurruvegen på Grønberg i Hommelvik brøytes ikke.

Årsaken er at gangvegen ikke er sikker for brøytemannskaper og redskap.

– Vi har konsulenter til å se på dette for å finne trygge løsninger for brøyting av gang- og sykkelvegen, sier lederen for Areal og Samfunnsplanlegging, Frank Johansen til Malviknytt.

Veitraseen må sikres med autovern før brøytemannskap kan fjerne snøen.

Det er ennå ikke klart når dette arbeidet kan være ferdig og den nye gang- og sykkelvegen fra Dalabakken til Snurruvegen kan benyttes på helårsbasis.

Skoleelever og andre fotgjengere må i mellomtiden benytte kjørebanen i Nypevegen og Snurruvegen.

Prosjektet trygg skoleveg i Dalabakkan har en estimert kostnad på ca 39 millioner kroner inkl. mva.

Dette sier Malvik kommune om vintervedlikehold:

Målsetting 

Kommunale veger skal være farbare for kjøretøy som er normalt  utstyrt for vinterkjøring. Det må aksepteres at denne målsetningen ikke kan overholdes under vanskelige værforhold.

Brøyting av fortau og gang – og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebane.

Hva kan du forvente av kommunen?

Brøyting

Dagtid Fra klokken 07.00–21.00.
Brøyting igangsettes ved snødybde på 10 centimeter.
Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15–20 centimeter før vegen er gjennombrøytet.
Natt Fra klokken 21.00–07.00.
Det legges ikke opp til bedre standard på natten enn om dagen.
Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid.

 

Tidsfrist for gjennombrøyting

Vegtype Tidsfrist
Samleveg Innen klokken 06.00 på hverdager.

Innen klokken 07.00 på lørdager.

Innen klokken 09.00 på søndager og helligdager.

Fortau, gang- og sykkelveger En time etter frist for gjennombrøyting kjørebane.
Adkomstveger Brøytes etter gjennombrøyting av samlevegene.

 

Strøing

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker og lignende skal det strøs.
Friksjonskoeffisienten < 0,25 – en bil med hastigheten 60 km/t vil kunne stanse på omtrent 60 meter.

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss.
Fortau/gangbane/skoleveg skal strøs minst så godt at fotgjenger ikke velger å gå i kjørebane.

FDV kommunalteknikk setter stor pris på at det blir gitt beskjed om tomme kasser, da det er omlag 250 stykker plassert rundt om i Malvik kommune.

Du kan varsle gjennom flere kanaler:
  • Tilbakemeldingsskjema.
  • Teknisk vakttelefon kan også benyttes utenom ordinær åpningstid på mobil 916 13 813. Denne skal ikke benyttes ved behov for oppfylling av strøsandkasser.
  • Servicetorget på telefon 73 97 20 00.

Kommunen forventer:

  • bruker selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel
  • bruker ikke legger snø på offentlig veg eller fortau
  • bruker fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller til hinder for brøytingen og brøyteredskapet
  • bruker flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet
  • huseier er ansvarlig for brøyting og strøing av fortau
  • huseier er ansvarlig for å holde overvannskum ved egen eiendom åpen

Kilde: malvik.kommune.no