Legger frem klimaregnskap

Malvik har et gjennomsnittlig klimafotavtrykk.

Malvik kommune har bestilt et klimaregnskap som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med klima og miljø. Rådmannen anbefaler at kommunen søker om klimasatsmidler i 2019 til prosjekt om matsvinn innenfor helse og velferd, samt prosjekt om ladepunkter for tjenestebiler.

Direkte og indirekte utslipp

Tradisjonelt har klimaregnskap blitt begrenset til å gi en oversikt over direkte utslipp innenfor et geografisk område. Dette vil imidlertid ikke gi noen god eller fullverdig oversikt, siden det ikke vil vise det indirekte klimagassutslippet (klimafotavtrykket) som inkluderer forbruk av varer og tjenester.

Det er derfor etter hvert utviklet modeller som inkluderer både direkte og indirekte klimagassutslipp.

På bakgrunn av dette har Malvik kommune bestilt et klimaregnskap som viser både direkte og indirekte utslipp, og det spesifiseres hva som gjelder kommunens egen virksomhet og hva som gjelder Malvik kommune totalt.

Sammenligner vi klimaregnskapet for Malvik kommune og driften i 2017 med gjennomsnittet i fylket og i Norge, får vi disse resultatene:

  • Skole er 1 % høyere en fylkessnittet og 7 % lavere enn snittet i Norge. Inkluderes investeringer, blir bidraget fra skole vesentlig høyere på grunn av store investeringer i denne sektoren i 2017.
  • Barnehage er 12 % høyere en fylkessnittet og 7 % lavere enn det nasjonale snittet.
  • Vann, avløp og renovasjon i Malvik kommune er relativt likt med både fylkessnittet og landssnittet.

Sammenlignet med fylket og nasjonale tall har Malvik kommune et lavere klimafotavtrykk av kommunal virksomhet per innbygger for drift.

Inkluderes investeringer ligger Malvik omtrent på linje med både gjennomsnittet i fylket og nasjonalt.

Klimaregnskap

For Malvik kommunes geografiske område viser klimaregnskapet følgende direkteutslipp:

  • 73 % av utslippene kommer fra transport. Nesten 70 % av dette kommer fra lette kjøretøy. Dette inkluderer gjennomgangstrafikken i kommunen.
  • Andre viktige utslipp er jordbruk og avfall og avløp. Det er imidlertid stor usikkerhet omkring tallene for utslipp av avfallsdeponigass, og det er grunn til å tro at dette utslippet er overestimert.
  • Utslipp fra oppvarming har hatt en stor reduksjon i perioden 2009-2016, fra 4064 til 727 tonn CO2e.

Klimafotavtrykk fra private husholdninger i Malvik:

  • Klimafotavtrykket (både direkte og indirekte utslipp) per person, basert på det private forbruket, er i Malvik vurdert til å være 9,2 tonn CO2e.
  • Transport utgjør over en tredjedel av klimafotavtrykket.
  • Viktige bidrag ut over dette er mat og drikke, samt hus og energi.

Påvirkningsmulighetene innenfor private husholdninger kan slagordsmessig sammenfattes med de tre B-ene: Bil, bolig og biff.

Tilskuddsmidler

Kommunen fikk i 2017 tildelt 200 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til arbeidet med klima og miljø. Disse midlene ble overført til 2018 og er brukt i arbeidet med klimaregnskap.

Klimaregnskapet

Rapporten er en statusrapport som utgjør et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid på dette viktige området. For å få mest mulig effekt ut av et planarbeid, vil rådmannen integrere dette i det ordinære budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Det vil gi en direkte finansiering og forpliktelse til å følge opp tiltak. Behovet for kompetanseheving og tverretatlig administrativt samarbeid i en forpliktende struktur vil bli vurdert, og nye konkrete tiltak vil komme i rådmannens budsjettforslag for 2020.

Det er en økende oppmerksomhet omkring vekting av klima og miljø i innkjøpsfasen, og dette må forsterkes. Grunnlaget er allerede tilrettelagt gjennom lovgivningen og vår strategi for anskaffelser, samt kommunens bilpolicy.

Formannskapet skal behandle klimaregnskapet i sitt møte onsdag 16.januar og innstillingen fra Rådmannen er at Klimaregnskapet tas til orientering og at Malvik kommune søker om klimasatsmidler 2019 til prosjekter om matsvinn og ladepunkter for elbiler.

Det er kommunestyret som fatter det endelige vedtak i saken.