Kommunen vil kjøpe Foldsjøen

Rådmannen innstiller på at Malvik kommune inngår en privatrettslig avtale med AS Meraker Brug om å overta eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser.

Fremme allmenne interesser

Formålet er å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Mostadmark.

Dette kommer fram av innstillingen til møtet i Formannskapet onsdag 16.januar hvor politikerne skal ta stilling til saken.

AS Meraker Brug har søkt om å få avvikle demningen og Foldsjøen, noe som vil gi et vesentlig lavere vannspeil enn med dagens demning.

En gladnyhet

Lederen i Mostadmark Utvikling, Kristian Rolstad, sier til Malviknytt at dette er en gladnyhet.

– Dette er jo kjempenyheter for oss og akkurat som vi hadde anbefalt i vårt innspill, sier Rolstad.

– Høyden på kote 206,9 vil gi et godt vannspeil i Stor-Foldsjøen og et bra vannspeil i lillesjøen.

– Vi har jobbet mye med denne saken som også har skapt mye engasjement i hele kommunene. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært for at Foldsjøen må bevares, så jeg har god tro på at politikerne støtter dette, sier Kristian Rolstad.

Kostnader

Malvik kommune har fått Norconsult AS til å lage et kostnadsoverslag. Dette viser at oppgradering av damanlegget på Foldsjøen, gir en totalkostnad på mellom 5 og 9 millioner kroner (inkl. mva.) inkludert usikkerhetsmargin (25%) og prosjektadministrasjonskostnader (10 %), avhengig av hvilket alternativ som velges.

AS Meraker Brug får klausul i avtalen om gjenkjøp av damanlegget på Foldsjøen. Ved gjenkjøp skal gjenkjøpsprisen fastsettes til damanleggets tekniske verdi på gjenkjøpstidspunktet.

Dersom Malvik kommune inngår avtale med AS Meraker Brug om overtakelse av damanlegget, har AS Meraker Brug signalisert at de vil bidra med finansiering av 30 % av netto kostnad oppad begrenset til 1,5 millioner kroner.

Økt lånebehov for Malvik kommune vil da bli mellom 2,8 og 5,7 millioner kroner. Resten finansieres med kompensasjon for merverdiavgift.

Årlige driftskostnader er anslått til 20 000 kroner.

Klausul

AS Meraker Brug har fallrettighetene i Homlavassdraget og krever en klausul i avtalen med rett til gjenkjøp av damanlegget. For å sikre og utvikle de allmenne interessene i området rundt Foldsjøen, anbefaler rådmannen at Malvik kommune overtar eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser.

Rådmannen foreslår videre at avtalen tinglyses og at Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med AS Meraker Brug på vegne av Malvik kommune.

Når eierskapet til damanlegget er avklart, må Malvik kommune oppfylle lovpålagte krav og ta stilling til hvordan damanlegget skal utformes.

Rådmannen vurderer ny miljømessig utforming med HRV på kote 206,9, noe som er 2 meter lavere enn dagens vannspeil, som det beste alternativet.

Rådmannen tar forbehold i forhold til eventuelle krav om konsesjon knyttet til ombyggingstiltak på damanlegget som kan ha betydning for økonomi og prosess.

Rådmannen bes legge fram ny sak om valg av utbedringsalternativ med tilhørende finansiering til politisk behandling når NVE har vurdert konsesjonsplikten.

Saken skal behandles av Formannskapet onsdag 16.januar og skal endelig vedtas i kommunestyret.