Får tappe propan i Muruvik

Ved behandling av samtykkesøknaden fra Kosan Gas AS om lagring og omtapping av LPG ved Muruvik havn er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig stoff, herunder risiko for 3. person.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt.

Les også: Vil bygge omtappingsanlegg for propan i Muruvik

Elleve innspill

DSB har mottatt innspill til søknaden fra Muruvik Vel. Ingen av de mottatte høringsinnspillene har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

Basert på dette gir DSB, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Kosan Gas Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens omtappingsanlegg i Muruvik havn.

Samtykket gis på følgende vilkår:

Generelle: – Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter forskrift om håndtering av farlig stoff, storulykkeforskriften og annet relevant regelverk fastsatt i medhold av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jf. internkontrollforskriften. – Anlegget skal være utformet og plassert som vist i søknad av 09.05.18. –

Før den omsøkte aktiviteten iverksettes skal det legges ut nødvendig informasjon om anlegget og risikoen på virksomhetens nettside. Informasjonen må bla. beskrive hvordan de som kan bli berørt av en storulykke vil bli varslet og hvordan de skal forholde seg ved en hendelse som kan føre til en storulykke. Ref. Storulykkeforskriften § 12, og vedlegg V.

Organisatoriske: – Det må klart fremgå av virksomhetens organisasjonsplan hvem som til enhver tid er ansvarlig for driften ved anlegget. Tekniske: – Brann- og kjølevannssystem med kapasiteter som beskrevet i utredning fra Cowi AS, 02.07.2015 skal etableres før det tas farlig stoff inn på anlegget i de omsøkte volumer. Systemet skal underlegges nødvendig vedlikehold, kontroll og testrutiner for å sikre at anlegget til enhver tid er funksjonsdyktig og operativt. Operatører og lokalt brannvesenet skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring om virkemåte i god tid før omtappingsanlegget som omsøkt er i drift.

Det må sikres at anlegget kan startes fra flere steder på anlegget, uavhengig av eventuell hendelse.

Beredskap: – Beredskapsplanen skal gjøres kjent for lokale nødetater. – Virksomhetens beredskap skal øves før den omsøkte aktiviteten starter og deretter øves regelmessig og evalueres.

Samtykket kan trekkes tilbake ved følgende forhold:

– Når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tildelingen av samtykket.

– Når de vilkår som er fastsatt i samtykket ikke blir overholdt.

– Når samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede vedtak.

– Når forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at samtykket ble gitt.

– Når sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles.

Dersom håndteringen av farlig stoff ikke påbegynnes innen to år fra den dato samtykket er gitt, faller samtykket bort. Samtykket gir i seg selv ingen rett til disposisjon over eiendommer hvor aktiviteten finner sted.

Dersom virksomheten overdras, må nytt samtykke innhentes av ny eier. Dette samtykket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.