Svar på leserinnlegg som peker på at Malvik kommune svikter sårbare barn

Innlegg av Ingvild Granum og Morten Gynther Mørkved, Malvik kommune:  Malviknytt.no har den 18.12.18 et leserinnlegg av Eva Lundemo som peker på at Malvik kommune svikter sårbare barn.

Søkelyset rettes seg i stor grad mot Barne- og familietjenesten ved Barnevernstjenesten. Vi er takknemlige for det fokus som rettes mot disse forholdene. Som Barnevernstjeneste bidrar vi for lite til det offentlige ordskiftet om tjenestetilbudet til de av oss som trenger ekstra støtte i perioder. Eva Lundemo sitt innlegg har flere poenger som vi gjerne ønsker å belyse fra vårt ståsted, og eventuelt nyansere ytterligere.

Regjeringens «Trafikklys-modell» er en viktig indikator på status i barnevernet i hver enkelt kommune. Fremstillingen inviterer til at flere utenfor fagfeltet på en enkel måte får innblikk i hvordan egen kommune vurderes. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte for vel et år siden «Barnevern kommunemonitor». Her fremkommer sammenlignbare oversikter for hvordan kommunene overholder tidsfrister, og den viser hvordan barnevernet økonomisk kan sammenlignes med andre kommuner. Barnevernet rapporterer til Fylkesmannen jevnlig om situasjonen. Det er således mye tallmateriale tilgjengelig.

Vi bestreber oss daglig på å få «grønt lys», men Malvik kommune har som Eva Lundemo påpeker fra «Trafikklys-modellen» bare fått «gult lys». Kommunen har i flere år arbeidet målrettet for å sikre tidlig innsats. Barn som er i vansker skal sees og hjelpes så tidlig som mulig. Dette er en ønsket årsak til at antallet bekymringsmeldinger til barnevernet har økt betydelig slik at vi kan hjelpe flere familier gjennom barnevernstiltak før problemene vokser seg større. Antallet saker vi undersøker nærmere er tilsvarende økt. Vi har hatt kapasitetsutfordringer over tid og har jevnlig rapport disse til Fylkesmannen. Kommunestyret vedtok Rådmannen sitt budsjettforslag om to nye stillinger fra 2019 hvilket vil innebære færre fristoverskridelser fremover, bedre tjenester og bedre arbeidsbetingelser for ansatte.

Oppfølging av barn som er under Malvik kommune sin omsorg er et område som er høyt prioritert. Vi tar på største alvor det ansvaret vi har for barna og ungdommene når kommunen har omsorgsansvaret. «Trafikklys-modellen» viser at enkelte barn ikke har hatt den oppfølgingen de har rett til og behov for. Med et relativt sett lavt antall barn under omsorg (15) er det gjort en eller to feilregistreringer som får store prosentvise utslag. Samtlige barn i fosterhjem som Malvik kommune har ansvaret for har hatt den oppfølgingen de har rett på og behov for.

Vi har hatt og har overskridelser av frister og andre avvik. Men Barnevernet i Malvik kommune bestreber seg på å opprettholde en etisk standard der vi ikke senker kravene til kvalitet for å sikre bedre tall eller oppnå «grønt lys». De siste årene har vi  eksempler på kommuner der ønsket om gode tall har overstyrt fokuset på kvalitet, og rett hjelp til sårbare barn. Det kan være fristende å henlegge meldinger eller avslutte undersøkelser for tidlig med den intensjon å unngå fristbrudd, eller at prioriteringene påvirkes av ønske om «pene» tall og godt omdømme. Vår klare prioritering er å gi hjelp og oppfølging til de barna som trenger det mest, at tall er korrekte og at trafikklyset har riktig farge. For å klare dette samfunnsoppdraget trenger vi kritiske venner som Eva Lundemo og andre.

For å kunne bidra til å gi en bedre innsikt i Malvik kommunes barnevern vil vi med dette invitere Malviknytt eventuelt sammen med Eva Lundemo til en samtale omkring disse tema

Ingvild Granum og Morten Gynther Mørkved

Barnevernleder og Virksomhetsleder

Barne- og familietjenesten

Malvik kommune