Idrettsbygget trenger 88 millioner

Malvik kommune har besluttet at det skal gjennomføres en tilstandsanalyse av Hommelvik Idrettsbygg.

Idrettsbygget som består av svømmehall og gymsal med tilhørende garderober ble oppført i 1974, og har et samlet areal på 2254 m2.

OPAK AS har gjennomført en tilstandsvurdering av idrettsbygget.

Idrettsbygget var frem til oppføring av ny, koblet sammen med den gamle ungdomsskolen.

Det er i dag gratis for publikum å benytte svømmehallen, og ifølge vaktmester er det rundt 1000 besøkende pr uke.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for kostnadsoverslag:

  • Bygningen skal oppgraderes til dagens standard.
  • Operativt bomberom skal bevares (Ved rehabilitering. Kan vurderes revet ved nybygg).
  • Bygget skal brukes på samme måte som i dag.

Oppgradering til 88 mill.

Analysen OPAK har utarbeidet og medfølgende rapport skal danne et grunnlag for å bestemme om bygget skal rehabiliteres eller erstattes med nybygg.

Rapporten viser at innvendige tak og vegger og utvendig teglsteinfasade må rives. (Saken fortsetter under bildet)

FIKSE: OPAK AS har beregnet at å fikse det 44 år gamle idrettsbygget koster 88 mill.NOK. (Illustrasjon OPAK AS)

Samlet vil kostnadene forbundet med foreslåtte tiltak i den utarbeidede rapporten overstige 50 % av byggets verdi, og OPAK anbefaler derfor at bygget oppgraderes til dagens tekniske standard (TEK 17).

Kostnaden for oppgradering av bygget er av OPAK beregnet til kr 88 000 000,- inkl. mva.

OPAK AS skriver i analysen at bygging av tilsvarende, nytt bygg, vil koste omtrent 20 millioner mer enn oppgradering av eksisterende.

Muligheten for tippemidler og andre offentlige tilskudd er ikke med i analysene. (Saken fortsetter under bildet) 

NYTT: Det vil koste 109 mill.NOK å bygge nytt idrettsbygg med svømmehall. (Illustrasjon OPAK AS)

Må rive helt inn til betongen

For kostnadsberegning av rehabilitering er det tatt utgangspunkt i følgende:

– Bygget strippes ned til betongen. Det vil si at alle vegger, gulv, tak fjernes slik at det kun er betongkonstruksjonen som er synlig.

– Denne rapporten vil ikke beskrive hvordan romprogrammet for bygget skal løses. Det legges opp til at bomberom vil være lagerrom, brannteknisk gjøres det ingen kostnadsvurdering da det ikke er avklart romprogram.

– Det er ikke medregnet heis i rehabilitert bygg.

– Det forutsettes at flis i basseng fjernes og legges nytt. Renseanlegget for bassenget fjernes og det installeres nytt med avfukteranlegg.

– Det er antatt at nye anlegg får plass i eksisterende konstruksjon, det legges ikke inn kostnader med f.eks. å bygge et teknisk rom ved siden av idrettsanlegget.

– Yttervegger med teglstenforblending fjernes og isolering av yttervegger foregår på utsiden. Dette reduserer kuldebro problematikk og hindrer reduksjon av indre arealer, står det i rapporten.

Nedslitt bygning

I tilstandsrapporten heter det at bygningen fremstår som nedslitt, men generelt tilfredsstillende vedlikeholdt. Ifølge vaktmester har bygningen aldri vært steng på grunn av driftsproblemer.

En av garderobene i kjelleren er pr i dag stengt på grunn av problemer med muggsopp.

En svømmehall er spesielt utsatt for fuktskader på grunn av fuktig inneluft kombinert med høy temperatur. Kondens på vinduer og fuktskader på karmer, samt fuktinntrenging i vegger og tak er risikomomenter, heter det i rapporten fra OPAK AS.

Byggets ventilasjon er i en såpass dårlig forfatning at det vil være behov for å skifte ut dette. Ved utskifting av ventilasjonsanlegg vil det være naturlig å legge inn dagens krav til ventilasjon, noe som medfører større aggregater og større ventilasjonskanaler.

Dagens ventilasjon går i stor grad skjult over fast himling og er ikke tilgjengelig uten destruktive inngrep. Det vil flere steder være behov for større plass for ventilasjonskanaler hvilket innebærer at man må «rydde» plass. Dette fordrer i stor grad at vegger og tak må strippes ned til betongen.

Elektriske anlegg har behov for en total omskifting. Mesteparten av det elektriske er skjult anlegg, og det vil være naturlig å regne med at det nye anlegget også skal i størst mulig grad være skjult.

Det er montert nye fordelingsenheter. I hvilken grad disse kan gjenbrukes er usikkert. Et viktig poeng er at deler av det tekniske anlegg er så gammelt at det kan være problematisk å få tak i reservedeler, viser tilstandsrapporten fra OPAK AS.