Ikke redusert hastighet

Vegvesenet har avslått Malvik kommunes søknad om redusert hastighet på fv. 6712 Selbuvegen og fv. 6660 Jernskogvegen i Malvik kommune.

– Vi har gjort en faglig vurdering og kommet frem til at det ikke blir noen reduksjon i
fartsgrensen på stedet. Dette med bakgrunn i beregninger og kriterier for fastsettelse av
fartsgrenser, skriver vegvesenet i avslaget på søknaden om redusert hastighet.

To fartsgrenser i Norge

Begrunnelsen for avslag finnes i Vegtrafikkloven § 6 omtaler det som har med fartsgrenser å gjøre.

I Norge har vi to generelle fartsgrenser, 50 km/t innenfor tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk.
Vegdirektoratet har laget nasjonale retningslinjer for fastsettelse av fartsgrenser utenfor
tettbygde strøk, dvs. i spennet fra 60 km/t til 100 km/t.

Det er viktig at disse retningslinjene blir fulgt, slik at vi får en mest mulig lik praksis for fartsgrenser i hele landet.

I kriteriene fra Vegdirektoratet står det at 60 km/t skal brukes på veger med mange
avkjørsler, mye aktivitet langs vegen og randbebyggelse. Hovedregelen er at 60 km/t kun
skal brukes der resultatet etter beregning med Statens vegvesens beregningsprogram tilsier denne fartsgrensen.

Andre momenter som trafikkmengde, vegbredde, kurvatur og siktforhold skal ikke tillegges vesentlig vekt i disse vurderingene. Disse momentene blir likevel vurdert når vi gjør totalvurdering av situasjonen.

Skilt ofte ikke nok

For at folk skal overholde og respektere fartsgrensene vi setter, er det viktig at skiltet
fartsgrense oppfattes så naturlig som mulig i forhold til omgivelsene. En skiltet fartsgrense
som ikke virker naturlig vil ofte ikke bli overholdt og dette blir en falsk trygghet for myke
trafikanter.
På fv. 6712, Selbuvegen er det skiltet med farlig sving og det er skiltet forkjørsveg.
På fv. 6660, Jervskogvegen er det satt opp fareskilt sau og fareskilt skiløper. Det er skiltet vikeplikt.

Det er gjennomført beregning og vurdering av strekningen og vegvesenet kommer da fram til at det ikke er grunnlag i kriteriene for å endre hastigheten. Ønske om fartsreduksjon kan ikke imøtekommes.

Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages etter forvaltningslovens regler.

Tilslutt en kommentar til det som skrives om sammenligning med andre boligområder. Som
skrevet over her, fartsgrense 60 km/t skal brukes på veger med mange avkjørsler, mye
aktivitet langs vegen og randbebyggelse. Dersom det er 60 km/t der det kun er en avkjørsel, er det nok spesielle grunner som ligger bak den avgjørelsen, skriver Statens vegvesen, Vegforvaltning- og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag i et brev til Malvik kommune.