Vannprøver gir ikke svar

Fylkesmannen i Trøndelag har tatt nye analyser av pH, næringssalter, partikler og metaller fra Homla, uten at dette forklarer dødelighet av fisk.

Vannprøvene tatt 16.-19. oktober fra Homla viser i hovedsak svært god til god vannmiljøtilstand med hensyn til pH, partikler, næringssalter og tungmetaller. Prøvene viser at metallkonsentrasjonene i hovedelva er så lave at de isolert sett ikke skal gi problemer for fisk ved prøvetidspunkt, skriver Fylkesmannen i Trøndelag på sine nettsider.

I svært god tilstand

Homla har en moderat kalkholdig og humøs vanntype. Det er registrert høyt innhold av jern i sidebekker, men dette er trolig naturgitt. Det er registrert god tilstand med hensyn til pH. Det er bra fordi det reduserer blant annet giftvirkning av eventuelle metaller. Svarene fra prøvene som er gjort i oktober gir et øyeblikksbilde av svært god til god tilstand i Homlavassdraget.

Fylkesmannen kan ikke utelukke at det kan ha vært andre påvirkninger da fiskedøden skjedde. Veterinærinstituttet har blant annet gjort funn av jern i gjelleprøver. Funnene følges opp med nye undersøkelser ved NMBU.

Malvik kommune undersøker det gamle avfallsdeponiet på Nesset. Prøvesvar fra sigevann fra deponiet er ventet innen 5-6 uker, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.