Utbyggingsavtale ut på ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale mellom Malvik kommune og Hommelvik Panorama AS er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre utbygging av offentlig infrastruktur ved utbygging av Hommelvik panorama, også kjent som Homla Hageby.

Formannskapet behandlet avtalen i møte 23.oktober 2018.

Anleggene som omfattes av avtalen er VA-anlegg, Ringsløyfe/hovedkomm, Veganlegg/fortau, Lekeplass, Renovasjonsanlegg, Støyskjermer. Beløp som skal overføres kommunen etter ferdigstillelse totalt ca kr 3,9 millioner. I tillegg vil bidrag til lekeplass tilføre kommunen ca 4,64 millioner eks. mva.
Malvik kommune må bidra med opparbeidelse av strøkslekeplass på Saligberget, som avtalt i utbyggingsavtale med Hommelvik sjøside.
Beløp antydet i den avtalen var kr 3,6 millioner, men omfanget av kostnadene vil være avhengig av hvilket nivå kommunen legger seg på i forhold til opparbeidelsen.

Nye lekeplasser og gangveg

Avtalen innbefatter også byggingen av ny gangveg fra Havnevegen, langs innkjøringen til Brukesgården og opp til fortau langs fylkesvegen.

Det åpnes i avtalen for at utbygger kan betale et bidrag pr boenhet, for å løse behovet for uteområde som ikke kan dekkes på egen tomt. Dette bidraget er beregnet ut fra det Malvik kommune har beregnet å bruke på strøkslekeplass på Sveberg boligfelt, kostnader fordelt pr boenhet. Dette bidraget er satt til 6300,- eks. mva pr boenhet, ved 70 boenheter blir det kr 441 000,-.

Malvik kommune vil benytte dette bidraget til utvikling av området «Saligberget». Det vil være naturlig at andre utbyggere som har behov for å løse deler av uteområde utenfor egen tomt kan bidra på samme måte.
Malvik kommune har allerede forpliktet seg til å bidra for opparbeidelse av dette området, i henhold til utbyggingsavtalen med Hommelvik sjøside.

Frist for å komme med uttalelser er 30. november 2018.

Du finner utbyggingsavtalen og høringsgrunnlaget her. (ekstern lenke)