Malvik følger kravene fra Helsedireketoratet

Diagnostiseringen av psykisk utviklingshemmede i Malvik følger kravene fra Helsedirektoratet.

Dette kommer fram i et notat fra kommunalsjef Tone Østvang i Malvik kommune.

Med bakgrunn i «Tolgasaken» som har vært gjenstand for mye debatt og oppmerksomhet nasjonalt i media den siste tiden, har det kommet et ønske fra politisk ledelse i Malvik kommune, om rådmannen kan orientere om hvordan praksisen er i Malvik kommune knyttet til denne tematikken.

Kommunalsjef Tone Østvang har utarbeidet et notat som sist tirsdag ble presentert for Formannskapet. Notatet er også oversendt politikerne i Utvalg for Helse og Velferd.

Hun forklarer i notatet at i januar hvert år mottar kommunen nytt rundskriv med informasjon om nye og videreførte kriterier og beskjed om å registrere antall personer som fyller følgende tre krav:

1.
a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller
b) har en diagnostisert sjelden tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (de vanligste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller
c) har skriftlig bekreftelse fra lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommende oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming.
2.
vedkommende har fylt 16 år per 1.1. det året registreringen gjennomføres
3.
vedkommende har per 1.1. det året registreringen gjennomføres, vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstenesteloven, eller får omsorg av en person som er tildelt omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova.

Gjelder 51 personer

Per 9.10.18 er det registrert 51 personer som fyller kravene i rundskrivet fra Helsedirektoratet. Dette tallet vil mest sannsynlig endres, da det bl.a. har sammenheng med årlig evaluering av behov for tjenester som til slutt munner ut i et enkeltvedtak.

Oversikt over antallet psykisk utviklingshemmede som fyller kriteriene nevnt i rundskrivet og som er registrert i siste 5 årene:

2013: 49 personer
2014: 55 personer
2015: 55 personer
2016: 54 personer
2017: 54 personer

Du kan lese hele notatet her.