Enkle kriterier for dugnadsfondet

I et vedtak fra kommunestyret 18.juni i år, ble det avsatt 750 000 kroner til Malvik kommunes dugnadsfond.

I vedtaket står det at det legges frem en egen sak til utvalg for Oppvekst og kultur (OPPKU), som legger retningslinjer for tildelingene.

Nå skal forslaget til retningslinjene for Dugnadsfondet opp til behandling, når politikerne i OPPKU møtes torsdag 1.november.

Forventer mange søkere

Frivilligheten og dugnadsinnsatsen i Malvik er stor og det forventes mange søknader på midler fra dugnadsfondet.

Kultursjef Arve Renå innstiller på at dette er et engangstiltak, men åpner for at dersom det ikke kommer nok søknader kan ubrukte midler overføres til påfølgende år.

Det er ikke gitt signaler på nedre eller øvre grense for tildeling og rådmannen støtter dette. Det er heller ikke gitt signaler på om dette skal sees på som et engangstiltak eller om dette er et fond det kan søkes midler fra årlig.

Kriterier for tildeling
Leder for virksomhet kultur, Arve Renå, har vært saksbehandler i saken og foreslått følgende som kriterier for tildeling:

Lag og organisasjoner og frivilligheten i Malvik kan søke om midler som skal
støtte opp under og bidra til aktivitet og fortsatt stor dugnadsinnsats for våre
innbyggere.
Tiltak og prosjekter som gir vekst i medlemstall, faglig utvikling eller bedre
øvings-/treningsforhold vil bli foretrukket.
Eksempler på tiltak:
Rekrutteringsprosjekt
Tiltak som gir faglig utvikling
Kjøp av utstyr
Oppgradering/restaurering av nærmiljøanlegg, turstier, grendehus, lekeplasser.

Søknad gjøres elektronisk via Malvik kommunes hjemmeside med søknadsfrist
31.12.2018. Det kreves enkel rapportering på gjennomført tiltak.