Fylkeskommunen positiv til planene på Vikhammer

Fylkeskommunen vurderer hovedgrepene i sentrumsplanen for Vikhammer som gode.

Trøndelag fylkeskommune skriver i sitt høringssvar at kommunen har gjennomført et grundig utredningsarbeid og en omfattende medvirkningsprosess.
Det er positivt at kommunen bruker ny plan til å erstatte mange eldre reguleringsplaner og dermed får en mer oversiktlig og enhetlig plansituasjon for området.

«I arbeidet med planen har kommunen vurdert flere alternative prinsipp for utviklingsretning og lokalisering av fremtidig sentrumstyngdepunkt. Fylkeskommunen
støtter kommunens valg om å bygge videre på dagens arealbruk med  Trøndelag fylkeskommune skoler og idrettsanlegg på sørsiden av Malvikvegen og boliger og sentrumsfunksjoner på nordsiden»

Det synes riktig at en ny ungdomsskole legges inntil de eksisterende skolene slik at man kan oppnå flerbruk av både inne- og utearealer.
Skole- og idrettsanleggene er viktige møteplasser. Å styrke Vikhammer som lokalsenter ved å konsentrere handel og tjenester inn mot det som allerede finnes av slike funksjoner, vil gi muligheten for en trinnvis og robust utvikling.

Boligfortetting i tilknytning til Vikhammer som kollektivknutepunkt er i tråd med nasjonale og regionale føringer om mer bærekraftig areal- og transportbruk, skriver fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune har levert et 29 sider langt høringssvar med følgende underkapitler:

 • Boligfortetting
 • Krav til tetthet – minimumsutnytting
 • Trafikksikkerhet
 • Redusert bilbruk
 • Stedskarakter
 • Friluftsliv og folkehelse
 • Næring/ handel service
 • Innspill om formelle justeringer
 • Planområdet som kulturmiljø
 • Kulturminner nyere tid
 • Kulturminner eldre tid
 • Vannmiljø

Du kan lese hele høringssvaret fra Trøndelag fylkeskommune her.