Får bygge sykkelbane i Mostadmark

Villa Vika har søkt om å få ta i bruk et 400 m² stort område på gården Rognås i Mostadmark til sykkelbane.

Villa Vika har siden 2001 drevet støtte og  avlastningstiltak, for barn og unge som av ulike årsaker har hatt behov for det.

Det omsøkte arealet ligger like nordvest for gårdstunet og like sør for garasjen på sørsiden av Bonaunvegen.

I søknaden er det oppgitt at formålet er sykkelbane «pump track». Dette for å gi aktivitetstilbud til virksomhetens barn som er på avlastning eller bor der permanent. Dette er tilbud en del barn har prøvd på større sykkelsentra.

Sykkelbanen ønskes etablert midlertidig der dette prøves ut i en tidsperiode på 2 – 5 år. Det opplyses at eksisterende jord ikke vil bli fjernet, bare jevnet utover og lagt i hauger for å få et bedre underlag.

Selv om det omsøkte arealet i dag brukes til plen, er dette en viktig ressurs for matproduksjon til fremtidige generasjoner. I dag dyrkes det ikke korn i Mostadmark, men flybilde fra 1952 viser at det også ble dyrket korn på Rognås.

Derfor er det viktig at matjordlaget skaves av og legges til side for senere bruk på feltet. Etterpå vil det bli foretatt mindre terrengjusteringer innenfor maksimalt én meter høyde for å få ønsket høydevariasjon på sykkelbanen.

Selv om det nå tillates etablering av sykkelbane, er det viktig å sette vilkår om tilbakeføring til jordbruksareal ved utplanering av terrengformasjonene og tilbakeføring av matjordlaget.

Samtykke
Malvik kommune gir samtykke til midlertidig omdisponering av 0,4 dekar overflatedyrka jord til sykkelbane på eiendommen Rognås i Mostadmark på følgende vilkår:

1. Det skal tas vare på matjordlaget til senere bruk på feltet.
2. Arealet tilbakeføres til jordbruksproduksjon når det ikke lenger er behov for arealet til sykkelbane

Sykkelbanen legges i ytterkant av jordbruksarealet av jordbrukshensyn.

Eiendommens jordbruksareal er 14 dekar fulldyrka jord, 50 dekar overflatedyrka jord og 1 dekar innmarksbeite. Det omsøkte arealet består av plen og inngår i en mindre teig overflatedyrka jord ved gårdsbebyggelsen som brukes til hageareal.